dissabte, 29 de setembre de 2018

El futur del treball. Informe del CESEl passat mes de maig, el Consell Econòmic i Social (CES) (organisme previst en la Constitució, art. 131.2, creat el 1991, és el lloc d'entesa entre els agents socials i econòmics), va fer públic un informe sobre "El Futur del Treball". Peña Nieto president del CES, va assenyalar que l'informe, més que per conèixer la variabilitat del futur del mercat laboral, tracta la necessitat de què els governs integrin a les seves polítiques, els canvis produïts per la «robòtica, l'economia digital o l'uberització», i defensa que no ha tingut lloc la tesi sustentada per "gurús", que van vaticinar un futur catastròfic derivat d'aquests.


L'Informe s'estructura en l'impacte que els processos de canvis, tindran en l'ocupació (capitul 2), les relacions de treball (capitul 3 ) i la cohesió social (capitul 4). Després, l'Informe aborda la qüestió de la governança d'aquests canvis i les polítiques d'ocupabilitat a impulsar (capítols 5 i 6).
Analitza que en primer lloc la tendència del món del treball, va cap a una polarització de les ocupacions, l'augment del pes de l'ocupació més qualificada (professionals i tècnics) així com el de requeriments baixos o mitjans (principalment associats a activitats de serveis). I segon,en contrapartida, una reducció de la presència al mercat de treball d' ocupacions intermèdies, (com  llocs administratius i de caràcter manual-qualificat). Aquest procés de polarització es produiria en totes les activitats i en tots els sectors productius.

Entre les conclusions de l'informe es destaca que la feina del futur requerirà competències digitals, encara que a més seran necessàries les habilitats tradicionals de caràcter cognitiu com la comprensió lectora, nocions de càlcul aritmètic i comunicació en llengües estrangeres, coneixements de caràcter social i humanístic, competències de caràcter no cognitiu com el desenvolupament del pensament crític, la capacitat analítica, la creativitat, habilitats de treball en equip, etc.

Un altre dels aspectes que tracta, és que el dret laboral s'ha d'anticipar als canvis. Les noves tecnologies han de permetre "treballar en qualsevol lloc, a qualsevol hora" (teletreball). És necessari introduir límits adaptats als nous canvis, per garantir valors com la salut laboral o la conciliació de la vida laboral i familiar, un equilibri entre homes i dones assegurant un major nivell d'igualtat. A més cal tenir en compte aspectes derivats de la sobreexposició tecnològica, impulsar mesures de gestió de la diversitat en el treball i d'adaptació dels nous entorns laborals a l'edat i de salut, a més de compromisos en matèria mediambiental en el context dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L'informe assenyala la necessitat de que els canvis es facin amb una perspectiva històrica, i de forma negociada, equilibrada i transparent mantenint els drets fonamentals del treball. Les noves tecnologies en l'era de la globalització suposen una finestra d'oportunitats per al creixement i l'ocupació, sempre que es gestionin els canvis de manera proactiva, eficient i equitativa.

Un altre aspecte de l'informe, és la tendència a l'envelliment de la població activa —que serà especialment agut a Espanya—, l'allargament de la vida laboral es mantindra, donat el progrés en termes de salut i prevenció de la discapacitat i la tendència al retard de la jubilació. Sempre que s'impulsi adequadament l'aprenentatge al llarg de la vida, l'envelliment de la població activa pot permetre rendibilitzar millor la inversió en formació i l'experiència laboral adquirida, en coherència amb el paradigma de societat del coneixement que es presumeix que imperarà en el futur.

En l'àmbit de l'OCDE i en el més restringit de la Unió Europea, la promoció de l'envelliment actiu és un objectiu vinculat a tot un seguit d'iniciatives basades en un enfocament integrat de les situacions que afecten les persones de més edat de forma diferencial, i els mecanismes per fomentar la seva permanència al mercat laboral. Ha d'estar molt present un el punt de vista preventiu per adaptar les condicions de treball a les persones de més edat, així com posar en marxa estratègies de transmissió del coneixement i de l'experiència entre diferents generacions, o la sensibilització per evitar discriminació per edat, mesures que hauran d'anar guanyant pes en l'escenari d'un món del treball més envellit.

En síntesi, en el marc de les estratègies globals de creixement econòmic, a l'informe s'entén que s'han de plantejar polítiques públiques en sentit ampli, que generin ocupació, que fomentin la innovació (R+D+I) i la seva difusió, que millorin el sistema educatiu i formatiu, que reforcin l'ocupabilitat i la competitivitat de les empreses i que promoguin la cohesió social i territorial, la igualtat d'oportunitats i l'equitat, que es generin
estratègies de transmissió del coneixement entre persones grans i joves, així com sensibilitzar per evitar la discriminació laboral per edat. És necessari també impulsar la cooperació entre els diferents nivells de decisió, institucions, governs i interlocutors socials, sent amb la participació i implicació d'aquests últims en el disseny i aplicació de mesures fonamental per aconseguir la plena eficàcia, assegurant un major nivell d'igualtat i un nivell d'atur més baix. El paper de les polítiques d'ocupació han de tenir com a objectiu la millora d'aquesta, així com donar suport a l'autoocupació, l'emprenedoria i l'economia social.

En l'informe es fan propostes concretes sobre els següents aspectes:

  • La governança dels canvis des d'una perspectiva àmplia.
  • Un marc de política econòmica que promogui un creixement sostenible i que generi ocupació.
  • El futur de l'ocupació.
  • L'oferta de treball en el context de la globalització.
  • Canvis socioeconòmics i tecnològics i demanda de treball.
  • El paper de la política d'ocupació.
  • Canvis en el treball, qualitat de l'ocupació i relacions laborals.
  • La governança del treball.
  • Tendències socioeconòmiques i repercussions per a la cohesió social.
  • Sostenibilitat i abast de la protecció social en el futur.

Per veure l'informe cliqueu aquíPer més informació cliqueu aquí

Maria Hilda López Pérez
Presidenta Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada