dilluns, 5 d’abril de 2021

Principals ajuts per situació de desocupació

 
La Seguretat Social és un sistema de previsió que garanteix una certa cobertura a tots els seus beneficiaris, que són els ciutadans d'un país. Es basa en un sistema de solidaritat intergeneracional, també conegut com a sistema de repartiment, que exigeix als actuals pensionistes haver aportat el seu granet de sorra (haver cotitzat) al sistema durant el temps en el qual van estar treballant. Aquestes prestacions es coneixen com a pensions contributives. En determinades circumstàncies, la Seguretat Social ofereix la possibilitat d'accedir a una prestació fins i tot sense haver cotitzat o contribuït prèviament al sosteniment del sistema. Aquestes són pensions no contributives, ja que no és necessari haver cotitzat prèviament per a poder gaudir d'elles.

Generalment constitueixen un dret de contingut dinerari que, una vegada reconegut quan es reuneixen determinades condicions, s'integra en el patrimoni del beneficiari, en les contingències o situacions protegides previstes en la Llei. És divideixen en 4 grups.

  • Pensions, són prestacions econòmiques de meritació periòdica i de durada vitalícia o fins a aconseguir una edat determinada.
  • Subsidis, prestacions de meritació periòdica i de durada temporal.
  • Indemnitzacions, prestacions econòmiques abonables per una sola vegada.
  • Prestacions per desocupació, aquestes es poden sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), és necessari estar inscrit/a en l'Oficina d'ocupació i estar en cerca activa d'ocupació.

Les ajudes per desocupació són:

Prestació per desocupació

Es tracta d'una ajuda econòmica per a les persones que han perdut involuntàriament la seva feina i tenen 360 o més dies de cotitzacions per desocupació sense consumir.

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Renda Activa d'Inserció (RAI) 

És una ajuda per a persones aturades  de més de 45 anys, que no troben feina durant mínim un any. És no contributiva, el 80% del IPREM, 451 euros al mes. Dura onze mesos es cobra un any si y un any no fins a 3 períodes,  es a dir es pot renovar-la 3 vegades.

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Subsidi Extraordinari per Desocupació (SED)

És una prestació del SEPE que va néixer per a substituir al Pla PREPARA. Es cobren 451 euros al mes durant 6 mesos (180 dies). No es pot renovar encara que es compti amb càrregues familiars.

A l'hora de sol·licitar-ho s'ha de demostrar que s'està donat d'alta com a demandant d'ocupació i que no s'ha deixat passar cap oportunitat laboral.

Es necessari demostrar que no es cobra RAI i qualsevol altre ajuda social. Es pot compaginar amb un contracte de treball a temps parcial, el que s'ha de notificar al Servei Ocupació de Catalunya (SOC), o el Servei de Treball de l'ocupació de la Comunitat Autonoma de residencia

Per veure requisits, durada i com sol·licitar-ho clicar aquí 

Subsidi per a persones de més de 45 anys

Els requisits son tener més de 45 anys, haver esgotat  la prestació contributiva (l'atur), no tenir rendes, ni responsabilitats familiars

Per veure requisits, durada i com sol·licitar-ho clicar aquí

Subsidi de majors de 52 anys

Es requisits son tenir 52 anys o més en la data en què s'esgoti la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació, o tenir-los en el moment de reunir els requisits per a accedir a algun dels següents subsidis: per esgotament de la prestació contributiva, emigrant retornat o retornada, revisió per millora d'una invalidesa, alliberat o alliberada de presó o cotitzacions insuficients per a la prestació contributiva; també si compleix els 52 anys mentre està percebent algun d'aquests subsidis en el moment de la sol·licitud i complir amb els requisits per a jubilar-se (excepte per l'edat), es cobren 451 euros al mes.

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Ingres Minim Vital (IMV) 

És una ajuda social per a les famílies en situació de pobresa, sense treball i sense ingressos. Encara que va néixer enmig de la pandèmia del Covid-19, ha arribat per a quedar-se. Es sol·licita a la Seguretat Social

La quantitat a cobrar amb aquesta prestació no contributiva depèn de la renda i del nombre de persones que visquin amb la persona solicitant a la unitat familiar.

L'import de IMV és de 470 euros mensuals per una persona que visqui sola, i pot arribar als 1.033 euros en el cas que la família sigui de quatre adults i un infant.

Al presentar la sol·licitud s'ha'esperar l'estudi del teu cas i l'aprovació o no d'aquesta.

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Prestació per desocupació de nivell assistencial

Aquest subsidi ho poden demanar les persones aturades de llarga durada,  que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació durant un mes, sense haver rebutjat oferta d'ocupació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.

No s'han de tenir rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual, al 75% del Salari Mínim Interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

L'ajuda és de 451 euros mensuals (el 80% del IPREM), cobreix les cotitzacions sanitàries, d'ajudes familiars i jubilació. 

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Ajudes Per la Crisi del Coronavirus

Prestació especial per a treballadors afectats per un Expedient Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicaraquí

Prestació especial per a autònoms per cessament o disminució d'activitat

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Rendes Mínimes d'Inserció (RMI) 

Es denominen (RMI)  als diferents programes que tenen les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla dirigits a les persones i famílies que manquen de recursos econòmics suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques, acompanyat a més d'un procés d'intervenció social. En alguns casos aquests programes es vinculen a més amb processos d'inserció laboral.

 Aquesta prestació econòmica rep diferents denominacions en funció de la comunitat o ciutat autònoma, com ara salari social bàsic, ingrés mínim d'inserció, renda garantida, etcètera. Com a part del Sistema públic de Serveis Socials, són una competència exclusiva de les Comunitats i Ciutats Autònomes, per la qual cosa cadascuna d'elles estableix diferents formes d'accés, requisits exigits, mesures complementàries la seva durada o la seva quantia, entre altres.

A Catalunya hi ha Renta garantida

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Ajudes dones embarassades

Per veure requisits, durada i on sol·licitar-ho clicar aquí

Altres ajudes

Són de gairebé 540 euros al mes i varien segons les necessitats del demandant.

Ajuda familiar: dirigida a persones amb responsabilitat familiar -fills menors de 26 a càrrec seu- els quals ja no disposen d'atur perquè l'han esgotat ni tampoc de rendes necessàries. L'ajuda pot durar de 18 a 30 mesos.

Subsidi per cotització insuficient / Subsidi per pèrdua d'ocupació: aquesta ajuda va dirigida a aquelles persones que han perdut la seva feina i no tenen acumulats un mínim de 360 dies de cotització. Pot durar des de tres mesos fins a vint-i-u.

Subsidi per revisió d'una incapacitat: indicada per a persones sense ingressos que han tingut una malaltia però que estan millorant i per aquest motiu se'ls retira l'ajuda d'incapacitat permanent. Dura de sis a divuit mesos.

Subsidi per a alliberats de presó: aquesta és per ex empresonats que hagin complert la seva condemna i no tinguin dret a altres prestacions. Es pot prolongar des dels sis fins als divuit mesos.

Subsidi per emigrants retornats: persones que tornen a Espanya després d'haver estat treballant fora en països que no tenen conveni bilateral o que no pertanyen a l'Espai Econòmic Europeu. L'ajuda pot durar de sis a divuit mesos.

Subsidi i renta agrària: per treballadors eventuals agraris a Andalusia o Extremadura. El màxim que pot durar són 300 dies, sempre depenen de l'edat i les responsabilitats familiars que tingui. 

Per més informació sobre prestacions:

SEPE

LoEntiendo

NoticiasTrabajo

GuiaPrestaciones


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada