dilluns, 24 de juliol de 2017

El CTESC elabora un informe sobre l'atur de les persones de 45 a 64 anys


Presentació de l'informe al CTESC

Les conseqüències de la darrera crisi econòmica sobre les persones de més edat no tenen precedents als països de l’OCDE. Tal com reflecteix l’Informe, l’atur de llarga durada i de molt alta durada ha afectat especialment els treballadors i treballadores de 45 a 64 anys que han perdut la seva ocupació.


En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya(CTESC), a iniciativa pròpia, va acordar l’elaboració d’un informe amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit.Els principals objectius als quals l’Informe ha volgut donar resposta són:


•           Contextualitzar teòricament l’objecte d’estudi.

•           Caracteritzar l’atur de llarga durada de les persones de més edat des del vessant estadístic i quantitatiu, d’una banda, i des del vessant discursiu i qualitatiu, de l’altra.

•           Identificar les polítiques d’ocupació que s’adrecen a aquest col•lectiu i detectar vies de millora amb vistes al foment de l’ocupació


De l’Informe en destacarien les següents aportacions: 


1.         Un important corpus d’evidència empírica que demostra que l’atur de llarga durada i de molt llarga durada són realitats que afecten particularment les persones treballadores de més edat que han perdut el seu lloc de treball.

2.         Una anàlisi de les conseqüències de l’atur de llarga durada, distribuïdes en dos grans àmbits: impactes econòmics i socials, d’una banda, i impactes sobre l’estat de salut de l’altra.

3.         Una sistematització de les polítiques públiques per combatre l’atur de llarga durada.

4.         Un recull d’experiències i mesures en l’àmbit europeu per lluitar contra aquest tipus d’atur. Aquestes mesures s’han classificat a partir de les seves finalitats:

a.         El manteniment de l’ocupació, la prevenció i la sensibilització.

b.         Garantia d’ingressos.

c.         Retorn a l’ocupació, desglossat per mesures relacionades amb l’atenció i l’orientació a mida, la formació i qualificació, la intermediació i recol•locació, la promoció del treball autònom, i els incentius a la contractació.

5.         Un recull exhaustiu de mesures actives a Catalunya.

6.         Per últim, l’Informe incorpora un document de consideracions amb un total de 69 recomanacions, amb l’objectiu de millorar les polítiques adreçades al col•lectiu objecte d’estudi.


L'atur de llarga durada (més d'un any) i de molt llarga durada (més de dos anys) afecta especialment els treballadors de 45 a 64 anys. De fet, tres de cada quatre persones aturades de més de 45 anys porten més d'un any a l'atur (161.000 persones) i tres de cada cinc porten més de dos anys buscant feina (125.000 persones). Així ho constata l'informe «La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada» elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya amb dades de l'EPA, que es va presentar el passat 13 de Juliol.
L'estudi destaca que la majoria d'afectats per l'atur de llarga durada tenen edats compreses entre els 55 i els 59 anys, són dones, de nacionalitat estrangera, tenen nivells educatius baixos i constitueixen llars unipersonals o monoparentals.


Segons dades de l'EPA, el 2016 les persones de 45 a 64 anys representen el 42,1% de la població de 16 a 64 anys i el 41,1% de la població activa d'aquestes edats. No obstant, la població d'entre 45 a 64 anys concentra el 36,8% de les persones aturades, el 46,9% de les persones en situació d'atur de llarga durada i el 50,4% de les persones en situació d'atur de molt llarga durada.


Dins del col•lectiu, l'atur de llarga durada afecta el 73,9% del total i el de molt llarga durada, el 57,5%. En altres paraules, gairebé 3 de cada 5 persones aturades de 45 a 64 anys fa més de 2 anys que estan a l'atur. A més, el risc de pobresa és del 47% i del 53,8% quan les persones d'aquest tram d'edat es troben, respectivament, a l'atur i a l'atur de llarga durada.


Davant d'aquesta situació, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha alertat que l'atur de llarga durada té uns costos personals, socials i econòmics importants, cosa que provoca un «important desequilibri en el mercat de treball de la Unió Europea».


A més, el consell subratlla que aquest fenomen «s'autoreforça i es converteix en un cercle viciós i la probabilitat de reinserció laboral disminueix».

Per tot plegat, el CTESC creu que són necessàries polítiques públiques específiques per a l'atur de 45 a 64 anys.

FONT: CTESC 

Per accedir a l'informe cliqueu aquí


Per part d'Assat creiem que es tracta d'un molt bo informe, que recull de form àmplia l'actual situació, amb un meticulós i extens treball de camp, a on a més d'actualitzar les estadístiques, es proposen 69 recomanacions, per cada una de les següents consideracions:

- Sobre la necessitat d'unes polítiques adreçades a les persones aturades de llarga durada de 45 a 64 anys.
·     - Dimensions d'una política pública per combatre l'atur de llarga durada de les persones entre 45 i 64 anys.
·     - Gestió de les mesures.Manteniment de l'ocupació.
·     - Prevenció i sensibilització.Cap a una garantia d'ingressos.
·     - Tornar a l'ocupació dins d'aquesta proposa 6 apartats, entre ells (Atenció i orientació a mida,Formació i qualificació, etc.).

Les recomanacions s'han consensuat amb les àrees corresponents, pel que es tracta d'una molt bona eina per contribuir a millorar l'atur en general i la de les persones de 45 a 64 anys en particular, creiem necessari prioritzar les recomanacions que impliquin menor cost i major eficiència en la seva implantació.


En tot cas el més urgent és la creació d'ocupació, s'han de posar en marxa més recursos cap a aquesta tasca, a més la formació s'ha d'orientar cap als nous models productius, el que proposa també l'informe del CTESC.

Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada