dilluns, 17 d’octubre de 2022

4t Congrès Assat50 sobre l'Ocupació de les Persones Aturades de Més de 45 Anys


El vinent 24 de novembre a Assat50, farem el nostre 4t congrés sobre "l'Ocupació de les persones de més de 45 anys".

Sota el lema "SOM Experiència Eina de futur Aprofita-te'n", l'objectiu de donar visibilitat a un col·lectiu que pateix altes taxes d'atur (vegeu punt següent), lluitar pel valor de l'experiència i el talent, a més per trobar alternatives a la situació, hi haurà sessions plenàries sobre el valor de l'experiència, el present i el futur del treball.

La taxa d'atur del col·lectiu segons l'últim Informe del Mercat de Treball de les persones de més de 45 anys del 2022, dades 2021, va ser del 54,53% del total. La probabilitat de sortir de l'atur per aquestes persones és molt més difícil, a causa de la pèrdua de motivació per la discriminació per edat, per problemes de salut deguts a l'estrès mental, l'acumulació de nivells insostenibles de deute o els problemes d'accés a l'habitatge.

Les sessions plenàries seran al matí, es comptarà amb persones de reconegut prestigi expertes en les temàtiques a exposar.

Hem plantejat aquesta edició amb la idea que sigui útil per trobar feina, per la qual cosa a la tarda hi haurà un Networking a on es posaran en contactes empreses que busquen candidat/ates, amb persones de més de 45 anys que busquen feina. Pensem que serà una bona oportunitat per trobar feina i es generin llocs de treball. una oportunitat per trobar feina i es generin llocs de treball.

Paral·lelament, es faran tallers sobre com fer un bon currículum i com passar amb èxit una entrevista de treball, també com superar la situació després de quedar-se sense feina.

Les conclusions de les sessions plenàries, es presentaran als organismes públics relacionats amb l'ocupació.

Programa

INSCRIU-TE

Pos veure Informació dels altres congresos, aquí


US ESPEREM!!dimecres, 13 de juliol de 2022

Assat50 a la publicació Districte7


El passat 30 de juny Districte7 a la reunió informativa d'Assat50, a la que Xavier Manem va fer un Taller "Com afrontar la pèrdua de feina, i d'eines per a un canvi laboral". Ell va patir en pròpia persona el duel de la pèrdua de treball, és a veure en la necessitat de reinserir-se en el món laboral diverses vegades, passant per etapes dures de falta d'autoestima, viure amb moltes mancances econòmiques, etc., va recuperar la plenitud amb un important treball personal. Actualment, vol acompanyar a persones, a sortir de la situació amb forces renovades. Des de la millor versió d'un mateix. "La Reinvenció laboral / Personal, una bona oportunitat per a reconnectar amb tu", i per això va impartir de forma voluntària. El taller va ser d'utilitat per les persones assistents, es van donar eines per afrontar la situació i per l'empoderament.

Districte7 ha fet un molt bon article sobre el Col.lectiu de persons aturades de més de 45 anys, i d'Assat50, la nostra entitat. Ha entes molt bé la nostra problematica, la precarietat laboral, l'impacte negatiu a la salut mental, la discriminació laboral per edat, i la manca de valoració de la experiencia i el talent.

Per veure l’article sencer, clicar aquí

dimarts, 15 de febrer de 2022

Assat50 fa nou Anys!

                                        

Estem d'aniversarI, Assat50 fa nou anys! El 14 de febrer del 2013 ens vam fer la inscripció al registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya. 

Moltes felicitats!!!

La pandèmia mundial de la covid-19, va donar lloc a 2020 es declarés l'estat d'alarma a Espanya, per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Es va donar una situació mai vívida, durant pràcticament deu mesos no vam poder fer activitats presencials, els espais van estar tancats. Encara avui dia (pels brots, rebrots, onades ...) hi ha restriccions per fer les activitats grupals, el que ens ha fet aprendre a fer l'activitat d'Assat50 de forma diferent, via correu electrònic, vídeo reunions i videotrucades, WhatsApp, trucades telefòniques, etc., hem contactat amb les persones des de distància, donant suport i encara que les ofertes van caure en picat especialment el 2020 vam aconseguir contractacions laborals.

Durant aquests nou anys hem:

 • Aconseguit contractacions laborals.
 • Organitzar tres congressos sobre l'ocupació de les persones de més de 45 anys (2014-2016-2018).
 • Obtenir el Premi Aigües Braves, (2a edició), dels premis del diari El Llobregat.
 • Grup teatre Assat, representacions: "+45l'ODISSEA", "De la felicitat", "Cabaret Teatral"...,
 • Participar en els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa), per afavorir la visibilitat i la credibilitat d'Assat50.
 • Crear Assat50 RTV, activitats: Programa "El Megàfon", magazins, reportatge sobre la vaga de pensionistes, curs "Com fer un programa de televisió per Internet", etc.
 • Participar en el projecte d'horts socials de l'Hospitalet, gestionats per Creu Roja, amb 5 parcel·les cedides a Assat50.
 • Constituir amb altres entitats Codema45, Federació nacional que lluita per l'ocupació de les persones aturades de més de 45 anys.
 • Treballar en xarxa: Xarxa Anàdromes, Espai de Ciutadania, etc.
 • Obtenir una ajuda d'Obra Social La Caixa, dins del programa "Inserció sociolaboral 2019", projecte "Jo Puc: L'edat no ens atura, l'experiència ens avala".
 • Fer tallers i activitats, impartits per persones de forma altruista (coaching, taller per trobar feina, tècniques de comunicació interpersonal, Excel, Ofimàtica, anglès, etc.).
 • Formació amb participació d'Ajuntament de l'Hospitalet (carretons, instal·lació i manteniment d'energia solar tèrmica, fibra òptica, anglès, etc.).
 • Entregar el Distintiu "Empreses i persones amb compromís i consciència social", per la col·laboració amb Assat50.
 • Reunions setmanals amb associats i associades.
 • Altres accions relatives als objectius d'Assat50.
                                           La Junta que va sortir de la Constiució d'Assat50 

Segons la numerologia el nou, significa, tolerància esperança, llibertat física i espiritual per a obrir-se a altres mons i pensament. És capaç per a iniciar alguns projectes i treballar amb persistència fins a la seva culminació. Representa tres triangles amb l'estrella de nou puntes, la qual cosa significa també poder, creativitat, comunicació amb els mons superiors, el no manifestat i les energies còsmiques.

Continuem amb força i persistència cap als deu anys, amb nous reptes i projectes, lluitant per obtenir llocs de treball, defenent el valor de l'experiència i el talent del nostre col·lectiu, etc. Si la numerologia ens representa! 

El nostre agraïment a les persones i entitats que han fet que Assat50 sigui el que és avui, pel seu suport i compromís, per qui ha dedicat temps per fer taller i activitats per l'apoderament personal i per la inserció laboral, etc., també a les empreses que han confiat contractant a persones d'Assat50 

Moltes mercès!

dimecres, 26 de gener de 2022

Las principales novedades de la reforma laboral de 2021, son la reducción a dos tipos de los contratos temporales, la recuperación de la ultraactividad indefinida y la creación de un nuevo esquema de ERTE estructural, denominado RED.

¿Qué se modifica respecto a la Reforma Laboral de 2012?

Limitación de los contratos temporales a estructural y formativo

En relación con la contratación temporal, se limitan los contratos a dos, desapareciendo el contrato temporal por obra o servicio.

Así, el Estructural podrá aplicarse siempre y cuando existan circunstancias de la producción que así lo amparen. Entre ellas, como recoge la reforma del art. 15 ET, estaría “el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere”.

El tiempo máximo de duración para estos contratos será de seis meses ampliables a 12, siempre y cuando lo permita el convenio sectorial.

También podrá utilizarse para la cobertura de la vacante de otro trabajador, que podrá alargarse hasta que este se reincorpore a su puesto.

Por otra parte, se reduce el encadenamiento de los contratos a la hora de considerar a un trabajador indefinido de 24 a 18 meses frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses que estaba vigente actualmente.

La reforma laboral también modifica el art. 151 TRLGSS para establecer que los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo

Contrato formativo

Se modifica para dejarlo en dos tipos, el de formación en alternancia y el de obtención de la práctica profesional.

Contrato de formación en alternancia: Busca adquirir la competencia profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema Nacional de Empleo).

Contratos para la obtención de la práctica profesional: Podrán celebrarse hasta un máximo de tres (o cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación. Tendrán entre seis meses y un año de duración.

Contrato fijo-discontinuo

Con la modificación del art. 16 ET se potencia el contrato fijo-discontinuo como la fórmula idónea para “la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada”.

Reforma de la subcontratación

El nuevo marco regulador entre las empresas contratistas y subcontratistas, recogido en el nuevo art. 42.6 ET, determina que siempre habrá un convenio colectivo sectorial aplicable, que puede ser el de la actividad desarrollada en la empresa principal u otro si así lo determina la negociación colectiva sectorial dentro de sus normas generales.

El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación.

Nuevo modelo de ERTE

Recogido en la nueva redacción del art. 47 ET se fija como causa estructural y diferenciada de los ERTE por fuerza mayor las limitaciones del desarrollo habitual de la actividad por decisión de la autoridad competente.

Se potencian los ERTE con exoneraciones del 90% para todos los casos de fuerza mayor y del 20% para los ERTE llamados ETOP, los vinculados a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que estarán ligados a la formación.

Si las empresas no cumplen con el requisito de mantener el empleo, estarán obligadas a devolver todas las exoneraciones de cada trabajador cuyo contrato se haya extinguido.

La protección por desempleo para el trabajador será del 70% y contempla que no se agoten las prestaciones. Por su parte, las compañías obtendrán bonificaciones adicionales a la Seguridad Social si ponen en marcha cursos de formación para sus empleados.

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo

Se introduce el art. 47 bis ET, existiendo dos modalidades:

Cíclica: Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización”, que tendrá una duración de un año.

Sectorial: Cuando se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras”, con una duración máxima de un año, y posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

La activación del Mecanismo RED se realizará a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Ultraactividad de los convenios

La nueva norma, a diferencia de la reforma de 2012, no establece un periodo de “caducidad” una vez que se denuncia el convenio, cuya vigencia seguirá manteniéndose durante todo el tiempo que se extiendan las conversaciones.

Jerarquía del convenio de empresa

Respecto a los convenios colectivos, se mantiene la jerarquía del convenio empresarial en todos los apartados salvo en la determinación de la cuantía del salario base y sus complementos, que tomarán como referencia lo estimado en el del sector.

¿Qué se mantiene de la reforma de 2012?

Aparte de determinados aspectos que no han sido tan polémicos como es el derecho a 20 horas de formación anuales para todos los trabajadores, mantiene vigentes aspectos tan controvertidos como la indemnización por despido improcedente, que se redujo de 45 a 33 días., con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42.

Las ETT pueden seguir actuando como agencias de colocación. en colaboración con las oficinas públicas de empleo, se mantiene.

La reforma de 2012 amplió las causas del despido objetivo como es la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos.

Tampoco recupera la necesidad de obtener una autorización previa para realizar un ERE.

Y, excepto para la determinación de la cuantía del salario base y sus complementos se mantiene la jerarquía del convenio empresarial.

Fuente: ElDerecho.com

Más infomación:

EducaWeb

Fedea

InfoEmpleo

Wolterskluwer

CEF LaboralSocial

A Assat50 hem organitzat un curs d'Auxiliar de Magatzem, maneig de carretons i carnet de manipulador d'aliments

 

Alguns del alumnes a les practiques de carretons

Amb la pandèmia de la Covid-19 i les mesures de confinament social adoptades, es van incrementar molt les vendes als canals e-commerce. Hi ha productes que van tenir un augment de la demanda superior al 100% respecte al mateix període de l'any anterior,  persones que no havien comprat mai productes a les webs, ho van fer durant la pandèmia (sobretot aliments). S'han vist moltes avantatges en aquesta forma de compres (estalvi de temps, evitar la càrrega i descàrrega i el posterior desplaçament dels productes). El comerç en línia, ha vingut per a quedar-se.

La nova forma de compres requerix un fort increment de les plataformes d'operadors logístics i de transports, que necessiten persones amb coneixement d'emmagatzematge i manipulació de carretons, el que ha fet que hi hagui moltes d'ofertes de feina al sector. Motiu pel que a Assat50 hem organitzat el curs polivalent per Auxiliar de Magatzem, carretons, i carnet de manipulador d'aliments. El curs es va fer del 15 al 26 del passat novembre a ICEI, amb una subvenció d'Ajuntament de l'Hospitalet i col·laboració econòmica de CaixaBank.

L'objectiu principal va ser capacitar a les persones assistents al curs en les matèries esmentades, per facilitar la inserció laboral a un sector amb alta demanda laboral.

El resultat ha sigut exitós, els alumnes van expressar la seva satisfacció amb les matèries, i especialment amb el professorat, la valoració de les pràctiques va ser així mateix molt positiva.

Tenim constància que persones que van realitzar el curs han trobat feina al sector, el que ens agrada molt!!!!


dilluns, 6 de desembre de 2021

Baixa l'atur al novembre


Novembre
 va deixar una reducció de l'atur històrica pel que fa a un mes de novembre, hi ha 74.381 persones desocupades menys apuntades en les oficines públiques d'ocupació (SEPE), el que va suposar que la xifra total de persones sense feina va caure per primera vegada per sota dels nivells prepandèmia. El total es va situar en les 3.182.687 persones, "la xifra més baixa en un mes de novembre des de 2008". La creació d'ocupació va continuar, amb més força, i va deixar 61.768 treballadors afiliats més de mitjana, també la dada més elevada de la sèrie històrica.

Les bones dades són especialment rellevants, ja que novembre sol deixar mals registres en l'afiliació i la desocupació, amb molta pèrdua d'ocupació en sectors com l'hostaleria. En 2019, per posar una referència, l'afiliació mitjana de treballadors es va reduir en 53.114 persones i l'atur va augmentar en 20.525 persones.

Encara que l'afiliació s'havia situat ja per sobre dels nivells preCOVID, no va passar el mateix amb la desocupació fins avui. El mes passat, per fi, el nombre total de persones desocupades inscrites al SEPE es va situar per sota dels 3.246.047 de febrer de 2020. Com s'apuntava a l'inici, el balanç final de novembre deixa el total en 3.182.687 persones parades.

A més, s'ha marcat una altra fita, novembre encadena el cicle més llarg de caiguda de la desocupació en la sèrie històrica, amb nou mesos consecutius. Es tracta, per tant, del període més llarg de reducció de la desocupació registrada.

Es manté també la tònica de recuperació de l'ocupació i, a més, amb més força. L'increment en 61.768 treballadors afiliats de mitjana es veu superat per la dada en termes d'estacionalitat, una referència que deixa al marge qüestions estacionals que influeixen en el nostre mercat laboral i que en el Ministeri de la Seguretat Social consideren com més fiable com a termòmetre del mercat laboral.

Segons aquest indicador, l'ocupació va augmentar en 109.451 persones afiliades, fins a un total de 19.771.613 persones, el que suposa "el nivell d'afiliació més alt registrat en la sèrie i supera en 291.799 persones la xifra d'ocupats de febrer de 2020, mes previ a l'inici de la crisi sanitària per la COVID 19", destaca el Ministeri de la Seguretat Social.

Una altra dada per a veure com estan marxant les coses en el mercat de treball és la creació d'ocupació interanual, prenent com a referència el mateix mes de l'any passat. En els últims dotze mesos l'afiliació ha crescut en 730.356 persones, el que és un augment del 3,84% del nombre mitjà de treballadors. Aquest ritme de creixement s'accelera respecte al registrat el mes d'octubre passat, del 3,69%, i manté la tendència creixent des de l'estiu.

Els sectors que han registrat majors augments interanuals d'ocupació, en el Règim General en el qual s'enquadren els assalariats, van ser Hostaleria (16,77%), Activitats Artístiques, Recreatives i d'Entreteniment (14,50%), Informació i Comunicacions (8,74%) i Activitats Professionals Científiques i Tècniques (6,74%).

Pel que fa a les comunitats autònomes, totes han incorporat treballadors. "Destaca l'augment d'afiliats a la Seguretat Social a Illes Balears, amb un 8,03%, Canàries, on creix un 5,84% i la Comunitat de Madrid (4,57%)", apunta la Seguretat Social.

Els treballadors en ERTO segueixen a la baixa, si bé encara es desconeix quina serà la senda final de caiguda. A 1 de desembre el número és de 125.632 persones, és a dir unes 40.000 menys respecte al tancament d'octubre. No obstant això, la xifra d'ERTO que ha facilitat dijous passat el Govern no és definitiva. Al novembre començava a aplicar-se el nou sistema d'ERTO, que es va aprovar en l'última pròrroga i que suposava que les empreses havien de tornar a tramitar sol·licituds d'expedients. Per això, l'Executiu insisteix que encara al desembre les dades poden ajustar-se.

Segons el Ministeri, "les empreses disposen de tot el mes de desembre per a l'anotació d'ERTO amb efectes des d'1 de novembre, i per això a 2 de desembre encara no s'han registrat moltes de les variacions i noves anotacions d'ERTO. Això fa que les dades de què disposem siguin provisionals i estiguin subjectes a variacions significatives en els pròxims dies"

Novembre també deixa una dada significativa per l'elevat nombre de contractes indefinits registrats: 282.981. Es tracta de "la xifra més alta aconseguida en qualsevol mes de tota la sèrie històrica", destaca el Ministeri que dirigeix Yolanda Díaz. La dada té una explicació: el mes passat es va desplegar un nou pla de xoc de la Inspecció de Treball contra la temporalitat abusiva, que ha registrat elevades xifres de detecció de frau, amb més de 82.400 empleats eventuals irregulars convertits en indefinits només en les dues primeres setmanes del pla.

Pel que fa als contractes indefinits, la dada és bona en relació amb el mercat laboral espanyol. Aquests al novembre vam ser el 14% del total de contractes registrats. Com es destacava en aquesta Cobertura Especial sobre temporalitat, Espanya registra una elevada fluctuació de treballadors cada dia. Es crea molta ocupació diàriament, però també es destrueix en quantitats elevadíssimes.

Per exemple, el 2 de novembre les empreses i administracions van donar d'alta a 388.595 afiliats. Aquest mateix dia, es va donar de baixa a 423.976 persones.