dimecres, 14 de febrer del 2024

Assat50 celebra el seu onze aniversari

 


Associació de Persones Aturades de Més 45 Anys de L'Hospitalet de Llobregat (Assat50), celebra el seu onze aniversari.

A finals del 2012, onze persones aturades de més de 50 anys, ens vam posar d'acord per a constituir ASSAT50, i el dia 14 de febrer del 2013 van anar a presentar els documents d'alta al registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya, després a l'assemblea general a finals de, 2013 es va aprovar baixar l'edat a 45 anys, tenint en compte que segons dades del Servei Públic d'Ocupació, les persones desocupades de més de 45 anys són el 40% de l'atur de llarga durada (estar sense feina 12 mesos o més).

En aquests 11 anys hem aconseguit llocs de treball, s'han organitzat 4 congressos, hem aconseguit el "Premi Aigües Braves del Llobregat", hem exposat la nostra problemàtica a entitats públiques i privades (Generalitat, Ajuntament l'Hospitalet, Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, etc.), s'han visitat empreses, hem fet molta tasca en xarxa amb altres entitats de característiques similars a la nostra, també hem lluitat per la visibilitat del valor de l'experiència i el talent en els llocs de treball.

Continuarem fent la nostra tasca amb força i il·lusió, lluitant pels fins i objectius de Assat50.

Maria Hilda LÓPEZ PÉREZ

Presidenta Assat50


dimarts, 2 de gener del 2024

Reforma del subsidi per desocupació


El passat 19 de desembre al Consell de Ministres,  es va aprovar la  reforma dels subsidis per desocupació, que entrarà en vigor  l'1 de juny de 2024. Serà compatible amb un treball.

La norma introdueix importants canvis als ajuts gestionats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En termes generals se simplifiquen i redueixen a tres: el subsidi per esgotament de la prestació contributiva (atur), el subsidi per cotitzacions insuficients i el subsidi per a persones de més de de 52 anys.

Una de les novetats més rellevants, es que el subsidi per esgotament de la prestació contributiva, es refereix a l'ampliació de cobertura assistencial a col·lectius que quedaven fora. Concretament, el Reial decret llei inclou un subsidi per les persones sense feina de menys 45 anys, sense família a càrrec i que després d'esgotar l'atur no tinguin un mínim d'ingressos mensuals (en 2023, són 810 euros al mes, que és l'equivalent al 75% del Salari Mínim Interprofessional). Per accedir a aquesta ajuda de sis mesos de durada, la persona desocupada menor de 45 anys sense càrregues familiars ha d'haver esgotat una prestació de 360 dies o més, enfront dels 120 dies que se li exigeix a les persones de més de de 45 anys.

En concret, la reforma eleva el subsidi per desocupació, actualment de 480 euros mensuals (l'equivalent al 80% del Iprem) a 570 euros durant els primers sis mesos de percepció (95% del Iprem) i a 540 euros mensuals en els sis mesos següents (90% del Iprem) per a després recuperar el 80% del Iprem fins a la seva extinció, que es manté en un topall de 30 mesos, depenent de l'edat, circumstàncies familiars i de la durada de la prestació esgotada. Això sí, aquestes noves quanties seran aplicable als nous perceptors que es reconeguin a partir de l'entrada en vigor de la reforma, no als anteriors.

Un altre canvi important és que s'unifica la durada d'aquest subsidi en els casos de tenir responsabilitats familiars amb independència de l'edat en el moment d'esgotar la prestació. És a dir amb el canvi normatiu, els qui tinguin família a càrrec, amb independència de l'edat, podran cobrar l'ajut durant 24 o 30 mesos en funció del temps que hagin estat cobrant la seva prestació anterior, és a dir, més de 120 o de 180 dies, respectivament.

Fins l'1 de juny de 2024, data d'entrada en vigor de la norma, continuarà l'actual 'subsidi per esgotament de la prestació contributiva amb responsabilitats familiars, conegut popularment com a 'ajuda familiar'. Es tracta d'una prestació de 480 euros mensuals amb una durada d'almenys sis mesos, però amb dret a diverses pròrrogues fins a totalitzar 30 mesos, la qual cosa equivaldria a ingressar 14.400 euros en tot el període. Poden accedir a ella els qui han esgotat l'atur (per tenir almenys un any cotitzat), tinguin responsabilitats familiars i manca de rendes. Però, també, hi ha la possibilitat que puguin optar a aquesta ajuda familiar els aturats que no han pogut cobrar l'atur perquè no han cotitzat 360 dies, però que almenys tenen acumulats 90 dies de cotització i també tenen familiars a càrrec.

A l'efecte del subsidi per desocupació, tenir responsabilitats familiars significa tenir a càrrec al cònjuge o a algun fill (pot ser natural o adoptat) que sigui menor de 26 anys o major amb discapacitat o persones menors d’acolliment, si conviuen o depenen econòmicament de la persona desocupada amb rendes mensuals superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), sense comptar la part proporcional de dues pagues extraordinàries, sempre que la suma dels ingressos de tots els membres de la seva unitat familiar així constituïda, dividida entre el nombre de components d'aquesta, no superi els 810 euros mensuals, que és el 75% del SMI que en 2023 s'eleva als 1.080 euros.

La durada d'aquesta ajuda familiar varia en funció de l'edat i el temps durant el qual es va percebre la prestació contributiva, arribant fins als 30 mesos. Aquests són els diferents supòsits:

- Si el sol·licitant és menor de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 4 mesos, tindrà dret a cobrar l'ajuda familiar durant 18 mesos.

- Si és menor de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 6 mesos, tindrà dret a 24 mesos.

- Si té més de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva de 4 mesos, tindrà dret a totalitzar 24 mesos.

-Si té més de 45 anys i ha esgotat una prestació contributiva d'almenys 6 mesos, tindrà dret a totalitzar 30 mesos.

L'ajuda estarà vinculada a un itinerari personalitzat d'activació per a l'ocupació, la persona beneficiaria haurà de signar un acord d'activitat en el marc de la Llei d'Ocupació, amb un conjunt de serveis que estableixen drets i obligacions recíproques entre la persona demandant dels serveis públics d'ocupació per a incrementar l'ocupabilitat dels beneficiaris.

Una vegada que entri en vigor la nova norma, se suprimirà el mes d'espera després d'esgotar l'atur per a presentar la sol·licitud de subsidi per esgotament i s'amplia a 6 mesos el termini per a fer-ho.

El subsidi per a persones de més de de 52 anys, continuarà sent equivalent al 80% del Iprem, la novetat en aquest cas es  podrà cobrar-ho depassant el topall de rendes si tenen família a càrrec. Qüestió negativa, és la retallarà la cotització de la Seguretat Social que realitza per jubilació, Actualment es cotitza  pel 125% de la base mínima, i passarà al 120% en 2024, al 115% en 2025 i al 110% en 2026, per a caure al 105% en 2027 i quedar-se en el 100% en 2028.  El que penalitzarà la pensió de jubilació dels perceptors d'aquesta ajuda, que passaran a percebre una menor quantia quan es retirin, al cotitzar per menys import.

El text unifica els requisits d'accés a la Renda Agrària i al subsidi de treballadors eventuals del Sistema Especial Agrari sobre el còmput recíproc de cotitzacions del
PFOA (Pla de Foment de l'Ocupació Agrària).

També s'unifica la durada d'aquest subsidi als casos de tenir responsabilitats familiars amb independència de l'edat en el moment d'esgotar la prestació. Es podran acollir al subsidi de cotitzacions insuficients els qui acreditin períodes cotitzats inferiors a sis mesos i sense responsabilitats familiars.

Finalment, una vegada que entri en vigor la nova norma (1 de juny de 2024) se suprimirà el mes d'espera després d'esgotar l'atur per a presentar la sol·licitud de subsidi per esgotament i s'amplia a 6 mesos el termini per a fer-lo.

Maria Hilda LÓPEZ PÉREZ

Presidenta d'ASSAT50

dimecres, 4 d’octubre del 2023

A partir del 1 de octubre el trabajo a tiempo parcial se equipara como a jornada completaApartir del próximo 1 de octubre, el trabajo a tiempo parcial se equiparará con el trabajo a tiempo completo a efectos de cómputo de los periodos cotizados con los que se calcularán las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, temporal, nacimiento o cuidado de un menor.

Lo advierte el Profesor de la Universidad de Valencia y Of Counsel Laboral de Alenttaa Abogados, Daniel Toscani, señalando al Real Decreto-ley 2/2023 publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 16 de marzo. “Lo que se hace es cambiar el artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social para adaptar la norma a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la del Tribunal Constitucional”, explica Toscani a Economist & Jurist.

Se trata de dos pronunciamientos judiciales del año 2019. El 8 de mayo de ese año, el TJUE afirmó, respondiendo a cuestiones prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que la legislación española podría dar lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, contraria a la Directiva sobre el principio de igualdad de trato, ya que el 75% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. Según contempló el propio Toscani en un artículo en 2019, el TJUE puso de manifiesto que las disposiciones nacionales objeto de la controversia tienen, en la mayor parte de los casos, efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo. “El TJUE concluyó que aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y representa para este grupo de trabajadores, un importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional falló en julio de ese año en un sentido parecido, rechazando la diferencia que se da en “la reducción adicional de la base reguladora, mediante un porcentaje derivado de un coeficiente de parcialidad que merma el número efectivo de días cotizados. Además, constituye una discriminación indirecta por razón de sexo al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres”, recogía Toscani en la revista de Derechos de la Seguridad Social, donde afirmaba que “no veo otro remedio que volver a acudir al criterio de día trabajado, aún a menos horas, computa como día cotizado, a efectos de reunir los periodos previos de cotización o de carencia”.

“De esta forma, con la modificación del artículo 247 de la LGSS, dejará de ser determinante la duración de la jornada laboral y una persona que trabaje ocho horas diarias cotizará lo mismo que un empleado a media jornada, lo que permitirá llegar antes al periodo cotizado necesario para acceder a la pensión de jubilación al tenerse en cuenta la cotización a pesar de las horas diarias y la duración de la jornada de trabajo”, explica Toscani.

Así, este jurista experto en derecho laboral señala que “la nueva norma pretende mejorar las condiciones de los más de 2 millones de trabajadores que actualmente hay en España con este tipo de contrato, en su gran mayoría mujeres”

Fuente: Economis&Jurist

Para mas información:  Newtral         JuristasLaboralistas

ElEconomista                 R.DecretoLey 2/2023

dilluns, 17 de juliol del 2023

Les 8 ajudes del SEPE que augmenten al 2023: Requisits per sol·licitar-les


La prestació contributiva per desocupació, és a dir l'atur, és l'ajuda més coneguda del SEPE per a treballadors sense feina. Tanmateix, per cobrar-la has de cotitzar com a mínim un any. I la seva durada dependrà del temps que hagis cotitzat, fins a un màxim de dos anys si acumules 1.260 dies cotitzats.

El SEPE permet cobrar l'atur durant un màxim de dos anys a aquells que «podent i volent treballar» perden la feina de forma temporal o definitiva. Si no has cotitzat el mínim per cobrar una prestació o has esgotat l'atur i segueixes sense feina, pots accedir a un subsidi.

Els subsidis del SEPE consten d'una quantitat fixa que es calcula per l'IPREM, un indicador que es revalora any rere any en funció de l'IPC. Recentment, l'indicador s'actualitzava l'1 de gener del 2023 amb una pujada important. Així, aquestes són les vuit ajudes del SEPE que han pujat aquest any a 480 euros mensuals:

1. Subsidi per cotització insuficient

El SEPE ofereix una ajuda de 480 euros mensuals als treballadors sense feina que no han cotitzat el mínim per cobrar l'atur. Amb tres mesos cotitzats i responsabilitats familiars, poden sol·licitar el subsidi per cotització insuficient. O, d'altra banda, un mínim de 6 mesos sense responsabilitats familiars.

Els treballadors amb responsabilitats familiars poden percebre aquest ajut durant 3, 4 o 5 mesos en funció dels mesos cotitzats. No obstant això, si han cotitzat sis mesos o més, la durada del subsidi és de 21 mesos. En cas contrari, sense responsabilitats familiars, la durada de l'ajuda és de 6 mesos.

Per més informació i com fer la sol.licitut Enllaç 

2. Renda Activa d'Inserció

La Renda Activa d'Inserció (RAI) s'ofereix a aturats que sense cobrar altres ajudes tenen dificultats per instruir al mercat laboral. Poden sol·licitar-la aturats de llarga durada i emigrants retornats més grans de 45 anys. Així mateix, víctimes de violència de gènere o amb discapacitat de 33% o més.

Els requisits són tenir menys de 65 anys i no tenir ingressos propis superiors a 810 euros mensuals. Igualment, no haver estat beneficiari de tres programes de la renda d'inserció en ocasions anteriors. Per últim, la durada màxima és d'11 mesos i es pot sol·licitar fins a tres vegades.

Per més informació i com fer la sol.licitut  Enllaç

3. Subsidi per a persones de més de 52 anys

Aquesta ajuda està dirigida als més grans de 52 anys que han esgotat la prestació per desocupació i segueixen sense trobar feina. És un subsidi de 480 euros que es cobra fins a l'edat de jubilació. L'avantatge d'aquesta ajuda és que mentre es percep cotitza per a la jubilació.

El requisit fonamental és haver cotitzat almenys 15 anys, dos dels quals en els darrers quinze. A més, amb les noves millores augmenta la base mínima de cotització. El treballador pot triar entre la jubilació anticipada, si compleix els requisits, o continuar cobrant l'ajuda fins a la jubilació.

Per més informació i com fer la sol.licitut Enllaç

4. Subsidi per a persones de més de 45 anys 

Les persones més grans de 45 anys que porten aturades des de fa temps poden sol·licitar aquest subsidi. Tanmateix, han d'haver esgotat la prestació per desocupació i no tenir responsabilitats familiars a càrrec seu. Alhora, cal estar inscrit com a demandant de feina i no ingressar més de 810 euros al mes.

Amb les novetats d'aquest 2023, aquest ajut puja la quantia fins als 480 euros al mes. Té una durada de sis mesos sense possibilitat de pròrroga, podent sol·licitar després una ajuda extraordinària. En cas d'esgotar l'atur i tenir responsabilitats familiars, cal sol·licitar el Subsidi d'Ajuda Familiar.

Per més informació i com fer la sol.licitut Enllaç

5. Ajuda Familiar

Si s'ha esgotat la prestació contributiva per desocupació i es té càrregues familiars, poden sol·licitar aquest ajut. S'entén per responsabilitats familiars el cònjuge i els fills a càrrec de menors de 26 anys. La durada de la prestació és de 18 mesos a 30 segons l'edat i la prestació esgotada:

Menors de 45 anys que han esgotat una prestació de 4 mesos: 18 mesos.

Menors de 45 anys que han esgotat una prestació de 6 mesos: 24 mesos.

Majors de 45 anys que han esgotat una prestació de 4 mesos: 24 mesos.

Majors de 45 anys que han esgotat una prestació de 6 mesos: 30 mesos.

Per més informació i com fer la sol.licitut Enllaç

6. Subsidi per persones emigrades retornades

Els ciutadans espanyols que s'han hagut d'anar a l'estranger per feina poden sol·licitar aquest subsidi en tornar. Poden demanar-ho si han treballat fora i en tornar no tenen dret a una prestació contributiva. El requisit bàsic és haver treballat mínim 12 mesos en els darrers sis anys.

Poden demanar-ho també les persones que no tenen dret a una prestació per cotitzacions acumulades els sis anys anteriors. I els que compleixen el requisit de rendes, és a dir, no més de 810 euros mensuals. En tots aquests casos percebran un ajut de 480 euros al mes.

Per més informació i com fer la sol.licitut Enllaç

7. Persones amb pensió d'incapacitat

El SEPE ofereix aquest ajut a les persones que van deixar de complir els requisits per cobrar la pensió per incapacitat de la Seguretat Social. Es tracta d'un ajut de sis mesos, prorrogable fins a 18. La quantia de l'ajuda, amb els canvis introduïts a l'IPREM, puja a 480 euros el 2023.

Un requisit és haver estat declarat capaç per a la feina o en situació d'incapacitat parcial en ser revisat el seu expedient mèdic. Els sol·licitants han d'haver estat beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent. I, a més a més, han de tenir rendes inferiors a 810 euros mensuals.

Per més informació i com fer la sol.licitut Enllaç

8. Subsidis per a alliberats de presó

Les persones alliberades de presó amb condemnes superiors a 6 mesos poden sol·licitar un subsidi per desocupació de sis mesos, prorrogable fins a 18. Per a això, han d'estar donats d'alta com a demandants d'ocupació i no haver rebutjat ofertes de feina. La quantia actualitzada és de 480 euros al mes.

Per més informació i com fer la sol.licitut Enllaç

Font: CatalunyaDiari

dimecres, 14 de juny del 2023

Hi ha discriminació laboral per les persones de més de 45 anys

L'atur li va arribar a Maria Dolors fa 7 anys. “Després de la crisi de 2008, vaig encadenar treballs precaris que no s'ajustaven a la meva professió i en els quals em pagaven tard o directament ni ho feien”, compte aquesta dona de 53 anys. “He intentat durant aquest temps buscar-me la vida com he pogut perquè no tinc cap ajuda i la meva parella també està aturada i els meus pares estan malalts i són grans”. Maria Dolors és una dels rostres que sofreix discriminació laboral per ser dona i major de 45 anys.

A aquesta discriminació se'l coneix com edatisme, una forma de discriminació poc coneguda però que afecta milers de persones, tant a joves com a majors de 45 anys, i especialment a les dones majors, com Maria Dolors, que s'enfronten al doble problema de l'exclusió fonamentada en el sexe i en l'edat.

“Estem veient en les ofertes d'ocupació missatges com ‘abstinguin-se persones de més de 45 anys’, que és totalment contrari a l'actual legislació europea perquè lluita contra aquesta discriminació laboral”, explica Lorena Hernández, responsable dels programes d'inclusió sociolaboral en Acció contra la Fam. “Les persones discriminades queden sovint atrapades en les pitjors ocupacions en els quals se'ls nega tota prestació, protecció social, formació professional, capital, etc.”, diu Hernández.

Més d'1 de cada 3 persones aturades tenim més de 45 anys. Aquestes persones no són contractades perquè manquin de les aptituds necessàries per a aquest lloc de treball sinó perquè existeixen prejudicis i estereotips. “Per exemple, les empreses tendeixen a pensar que són persones més rígides, amb menys motivació, que desconeixen les eines digitals,... I, de fet, també hi ha una creença estesa que són els qui sol·liciten uns salaris més alts però la veritat és que si mirem les dades del mercat laboral, els salaris que se'ls ofereixen són molt semblants al dels joves”, detalla l'experta en ocupabilitat.

Les dones constitueixen clarament el grup més discriminat. A més del sostre de cristall i les diferències salarials se suma l'exclusió per les arrugues i cabells blancs. La vellesa entra en escena. I és que el masclisme impera en la nostra societat, de manera que, per a una dona, envellir és encara més terrible que per a un home. Com deia l'escriptora Susan Sontag de manera irònica: “mentre els homes maduren, les dones envelleixen”.

En els nostres programes d'ocupació, en el qual la majoria dels participants són dones, de més de 45 anys i que en molts casos van ser expulsades del mercat laboral per la crisi del 2008 o per a dedicar-se a cura dels seus fills, pares i avis, “són persones amb una autoestima baixa, que desconfien d'elles mateixes i senten que han perdut la seva identitat”, explica Hernández. Ara, quan volen reincorporar-se, s'adonen que estan fora de joc, que han de reciclar-se, auto descobrir-se i conèixer com funciona l'actual mercat laboral. I això es treballa en el programa Vives Ocupa i Efecte Ocupa, que acompanya, impulsa i encoratja a aquestes persones en situació de desocupació a tornar a treballar i a posar en valor el seu talent sènior.

Una societat que margina i aïlla a les seves persones de més de 45 anys, no té en compte que Espanya s'enfronta al problema de l'envelliment poblacional, i que serà un dels reptes fonamentals d'aquest segle donar les respostes adequades a aquesta nova situació. “La vellesa no és una malaltia sinó una fase de la vida, i deuríem, en conseqüència, ser capaces de construir una societat per a totes les edats. Tot dependrà de la construcció social que realitzem entorn de l'envelliment”, conclou la brillant psicòloga social Sara Berbel Sánchez.

Font: AccionContraEl Hambre


diumenge, 16 d’abril del 2023

Jornada Laboral de 4 dies


El pla pilot per implantar la setmana laboral de quatre dies a la indústria, anunciat al juny pel govern espanyol, es posarà en marxa aquesta setmana.

Segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar TV3, les bases es publicaran aquesta setmana. Podran acollir-s'hi petites i mitjanes empreses del sector industrial, que rebran fins a 150.000 euros per finançar els costos salarials que el canvi els pugui suposar.

La proposta del Ministeri d'Indústria és reduir la jornada però mantenir el salari. Per això, és possible que les empreses necessitin contractar més treballadors per cobrir els torns o bé contractar professionals per reorganitzar la feina i millorar la productivitat.

A banda, també hi haurà ajudes per a qüestions com la formació o la realització d'auditories.

Un mínim de dos anys, sense reduir el salari.

Per acollir-se a les ajudes, la reducció de la jornada laboral a quatre dies -o 32 hores setmanals- s'ha de fer durant un mínim de dos anys i ha d'implicar treballadors amb contracte indefinit a temps complet.

El document publicat aquest estiu per Indústria en obrir el procés a consulta pública remarca que la reducció de jornada no afectarà "en cap cas" les retribucions salarials corresponents al 100% de la jornada laboral.

També que ha d'aplicar-se de manera paritària a homes i dones. A més, en funció de la mida de l'empresa, la prova pilot ha d'involucrar almenys el 30% (fins a 20 treballadors) o el 25% (entre 21 i 249 treballadors) de la plantilla.

Facilitar el creixement econòmic, la salut i la conciliació

Per valorar les sol·licituds presentades, es tindran en compte tres criteris: la viabilitat econòmica i financera, una "adequada justificació" d'aquesta viabilitat i l'impacte sobre aspectes com la productivitat de l'empresa i el benestar dels treballadors.

El pla pilot per implantar la jornada laboral de quatre dies és fruit d'una proposta presentada l'any passat per Més País a canvi de donar suport als pressupostos generals de l'Estat.

A l'hora de presentar el projecte, el Ministeri d'Indústria feia referència a la necessitat d'abordar el problema del "dèbil" creixement de la productivitat de l'economia espanyola en les últimes dècades.

Apuntava, a més, que la reducció de la jornada "podria solucionar" problemes associats a jornades laborals excessives, relacionats amb la salut física i mental dels treballadors, amb la conciliació laboral i familiar i amb la igualtat d'oportunitats per a les dones.

A Catalunya, l'any 2018, una empresa de components de l'automòbil de Lliçà de Vall va ser la primera que va provar la jornada de 4 dies. 

FONT: CCMA.CAT