dimarts, 10 de setembre de 2019

L'acompanyament personal durant la reinserció laboral, millora el benestar emocional


Un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i Barcelona Activa,ha comprovat que la salut mental i el benestar emocional de les persones en una situació d’atur millora notablement si existeix un acompanyament personalitzat durant el procés de reinserció laboral. La investigació científica s'ha centrat en el programa Treball als Barris. S'ha pogut observar una disminució notable en el risc de patir mala salut mental, que passa del 61% al 27% en el cas dels homes i del 73% al 34% en el cas de les dones.

En termes generals, el que s’està fent per reduir l’atur es pot explicar mitjançant polítiques actives i passives. Vanessa Puig, investigadora a ASPB, diu que és evident que, pel que fa a les polítiques passives, la contribució directe té un impacte positiu, ja que es pot cobrir necessitats bàsiques. Ara bé, també afegeix el següent per explicar el per què de la investigació: “no havíem mirat si les polítiques actives com aquestes tenien un impacte positiu en la salut i vam creure que seria interessant analitzar Treball als Barris”.

dilluns, 9 de setembre de 2019

L'atur i la salut mental
L'Observatori Social de la Caixa de l'estudi acaba de presentar un estudi sobre "L'atur i la salut mental?" Per a la realització de l'estudi, es van creuar les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) i de l'Enquesta Nacional de Salut de 2006 i 2011, s'ha analitzat com el col·lapse del sector de la construcció en l'última crisi econòmica va afectar l'empitjorament de la salut mental dels seus treballadors.


En 2006, només el 2 per cent de la població activa havia estat en l'atur més de dos anys, mentre que en 2011, aquest grup s'hi havia gairebé quadruplicat fins a fregar el 8 per cent, alguna cosa que va venir motivat, en gran part, pel citat sector de la construcció.


Estrès, incapacitat de concentració i reacció i sensació d'inutilitat són alguns dels símptomes psicològics que pateixen les persones en situació d'atur de llarga durada. El que arrossega a un "cercle viciós" del qual és difícil sortir, segons els experts.


A l'estudi es va detectar que quan l'atur en el sector de la construcció va passar del 6 al 24 per cent, les persones que van declarar tenir problemes mentals va augmentar gairebé 6 punts percentuals.

Entre els principals problemes reconeguts per aquests aturats es troben l'estrès, la incapacitat per a concentrar-se i reaccionar davant les adversitats, i la sensació d'inutilitat.