dimecres, 27 de febrer de 2013

Reunió fundacionalA les imatges dos moments de la reunió fundacional de constitució de l'Associació celebrada a l'Aula de Cultura de Santa Eulalia (L'Hospitalet de Llobregat).

dissabte, 23 de febrer de 2013

PresentacióPRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ D'ATURATS 
MAJORS DE 50 ANYS DE L'Hospitalet de Llobregat (Assat50).

El dia 8 de febrer de 2013 es constitueix a l'Hospitalet de Llobregat l’Associació d’Aturats Majors de 50 anys de l'Hospitalet de Llobregat (Assat50), les activitats de la qual estan regulades d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i els seus estatuts. El funcionament de l'associació està determinat pel que es disposa en els seus estatuts, aprovats en la mateixa data.

Assat50 neix com una Associació ciutadana, independent, i sense ànim de lucre, formada per persones aturades majors de 50 anys prioritàriament a l'àmbit geogràfic de l'Hospitalet de Llobregat. No obstant això en l'Assemblea General de desembre 2013, "sobre la base de què la problemàtica de l'atur i la discriminació laboral per edat comença abans dels 50 anys", es decideix que els associats i les associades d'Assat siguin persones aturades de més de 45 anys. L'objectiu principal és la cerca de mitjans per a l'ocupació d'aquest col·lectiu.

Assat50 té com a propòsit principal el suport col·lectiu dels treballadors majors de 45 anys, apostant per la defensa i el reconeixement del valor de la responsabilitat i l'experiència.

Amb els canvis introduïts en l'actual Reforma laboral del 2012, que va eliminar les bonificacions que tenien les empreses per contractar a persones més grans de 45 anys, la situació actual d'atur que afecta un percentatge molt alt de la societat, i de manera especial als majors de 50 anys, així com les escasses perspectives de reactivació laboral actual han fet que un grup de ciutadans majors de 50 anys en situació d’atur i amb una gran experiència laboral acumulada, decideixin crear aquesta associació per organitzar, ajudar i buscar solucions a aquest segment de població amb dificultats per a la reincorporació a l’activitat professional per l'edat.

Les finalitats de l'Associació són: 

 • Ser un punt de trobada de les persones aturades majors de 45 anys de l'Hospitalet.
 • Assessorar i informar sobre les gestions i tràmits inicials.
 • Ajudar els aturats majors de 45 anys a reinserir-se en el mercat laboral.
 • Cercar activament ocupació per a persones aturades més grans de 45 anys 
Les activitats previstes per l’Associació són
 • Donar a conèixer l'Associació en els diferents mitjans de comunicació.
 • Sol·licitar suport i ajudes a entitats i organismes oficials.
 • Visitar empreses i sol·licitar ocupació per a majors de 45.
 • Crear una borsa activa d'ocupació per a aturats majors de 45 anys. 
 • Orientar els aturats majors de 45 anys en la recerca de feina.
 • Organitzar xerrades i cursos de caràcter formatiu i ocupacional. 
Els nostres objectius principals són:
 • Valorar l'experiència en el món laboral i ajudar les persones aturades més grans de 45 anys a buscar feina.
 • Cercar la col·laboració i l'ajuda d'entitats públiques o privades, per fomentar la contractació d'aquest col·lectiu.
 • Promoure un model d'associació no corporativista i no excloent, que faciliti l'accés als serveis de l’Associació al major nombre possible de socis.
 • Col·laborar i cooperar amb altres associacions de similars característiques, per treballar conjuntament en la millora de l'ocupació per a les persones de més de 45 anys.
Els que constituïm aquesta associació estem convençuts que la unió fa la força, i per això fem una crida a tota la societat civil, entitats socials, empresarials i institucions de l'àmbit municipal i de govern perquè ens donin el seu suport i puguem contribuir conjuntament a eradicar aquesta problemàtica de la desocupació.

Tots els que formem Assat50, agraïm per endavant l'interès i la col·laboració de tota la població de l’Hospitalet, i esperem i desitgem que l’Associació tingui una excel·lent acollida per part de tothom.

La Junta Directiva.

Presentación

.
PRESENTACIÓN ASSOCIACIÓ ATURATS 
MAJORS DE 50 ANYS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Assat50)
El día 8 de Febrero del 2013 se constituye en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) “Associació Aturats Majors de 50 anys de L’Hospitalet de Llobregat (Assat50), sus actividades están reguladas  de acuerdo con lo que establece la Ley 4/2008, de 24 de Abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas;  la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de asociación  y sus estatutos. El funcionamiento de  la asociación está determinado por lo dispuesto en sus estatutos aprobados en la misma fecha.

Assat50 nace como una Asociación ciudadana, independiente, y sin ánimo de lucro, formada por personas desempleadas mayores de 50  años prioritariamente dentro del ámbito geográfico de l'Hospitalet de Llobregat. No obstante en la Asamblea General de diciembre 2013, "en base a que la problemática del paro y la discriminación laboral por edad empieza antes de los 50 años",  se decide que los asociados y asociadas de Assat sean personas desempleadas mayores de 45 años. El objetivo principal es la búsqueda de medios para la ocupación de este colectivo. 

Assat50 tiene como propósito principal, dar soporte al colectivo de personas desempleadas mayores de 45 años, apostando por la defensa y el reconocimiento del valor de la responsabilidad y la experiencia.

Con los cambios introducidos en la actual reforma laboral del 2012, que eliminaron las bonificaciones que tenían las empresas por contratar a personas mayores de 45 años,  la situación actual de paro que afecta a un porcentaje muy alto de la sociedad y de manera especial a los mayores de 50 años, así como las escasas perspectivas de reactivación laboral en el presente más inmediato, ha condicionado que un grupo de ciudadanos mayores de 45 años en situación de desempleo y con una gran experiencia laboral acumulada, decidamos crear esta asociación para organizar, ayudar i buscar soluciones a este segmento de población con dificultades para reincorporarse a la actividad profesional por la edad.

Las finalidades son
 •   Ser un punto de encuentro para las personas en paro mayores de 45 años de l'Hospitalet.
 •   Asesorar e informar sobre las gestiones y trámites iniciales.
 •   Ayudar a los parados mayores de 45 años a reinsertarse en el mercado laboral.
 •   Búsqueda activa de ocupación para personas desempleadas mayores de 45 años. 
Las actividades previstas  son: 
 • Dar a conocer la Asociación en los diferentes medios de comunicación. 
 • Solicitar soporte y ayudas a entidades i organismos oficiales. 
 • Visitar empresas y solicitar trabajo para mayores de 45 años.
 • Crear una bolsa activa de ocupación para parados mayores de 45 años.
 • Orientar a los desempleados mayores de 45 años en la búsqueda de trabajo.Organizar charlas y cursos de carácter formativo y  ocupacional. 
Nuestros principales objetivos son:
 • Valorar la experiencia en el mundo laboral y ayudar a las personas desempleadas mayores de 45 años a buscar trabajo.
 • Buscar la colaboración y la ayuda de entidades públicas o privadas, para fomentar la contratación de este colectivo.
 • Promover un modelo de asociación no corporativista y no excluyente, que facilite el acceso a los servicios de de ella al mayor numero posible de socios.
 • Colaborar y cooperar con otras asociaciones de similares características, para trabajar conjuntamente en la mejora de la ocupación para las personas de más de 45 años.
Los que constituimos esta asociación estamos convencidos que la unión hace la fuerza, por lo que hacemos una llamada a toda la sociedad civil, entidades sociales, empresariales y a las instituciones del ámbito municipal y de gobierno para que nos den su soporte y puedan contribuir de manera conjunta a erradicar la problemática de la desocupación.

Todos los que formamos Assat45, agradecemos de manera anticipada el interés y la colaboración de toda la ciudadanía de l’Hospitalet, a la vez que esperamos y deseamos que la asociación tenga una excelente acogida por parte de todos


La Junta Directiva.