dilluns, 29 de desembre de 2014

Manifest per a la genereració d'ocupació i la protecció de les persones aturades de més de 45 anys

MANIFEST

PER A LA GENERACIÓ D’OCUPACIÓ
I LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS

La crisi econòmica ha provocat de manera especial la destrucció d'ocupació per a les persones més grans de 45 anys. Segons el "VI Informe mayores de 45 años en el mundo laboral”, elaborat per Fundació Adecco, al 2007 hi havia 422.000 persones de més de 45 anys a l’atur, i el 2014 ja n’hi havia 1.906.100:  prop del 40% del total de l'atur a Espanya. A més, en el recent informe del  Consell Econòmic i Social (CES) sobre la situació sociolaboral de les persones de 45 a 64 anys d’edat, el CES diu a les administracions públiques que les polítiques d'ocupació "no compleixen de manera adequada les seves funcions", cosa que provoca que les persones en aquesta franja d'edat pateixin més atur de llarga durada.

Partint d’aquesta base, l’Associació de persones aturades majors de 45 anys de l'Hospitalet de Llobregat (Assat50), compromesa en el repte de trobar alternatives i possibles solucions, celebra el Congrés sobre l'ocupació i l'atur de les persones majors de 45 anys, el 18 de desembre de 2014, a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet. Com a conclusió del Congrés, fem aquest manifest, alhora que fem una crida a les associacions de persones aturades majors de 45 anys, entitats, sindicats i altres organitzacions perquè s'hi adhereixin.

El treball és un dret recollit en la Constitució (articles 35 i 40), que té com a objectiu realitzar una activitat remunerada que contribueixi  a la satisfacció de les necessitats individuals i col•lectives. Alhora incideix en la generació de riquesa, de benestar i de progrés per al conjunt de la societat. Ens eduquen per treballar i de petits se'ns pregunta què volem ser de grans. El treball té una gran importància en la vida de les persones, ja que afecta de forma decisiva el desenvolupament personal i professional.

La difícil situació actual, que es manifesta clarament en les dades que s'extreuen de l'últim informe del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) sobre el mercat de treball dels més grans de 45 anys, publicat el 2013 amb dades del 2012, indica que les persones més grans d'aquesta edat suposen el 39,23% del total de les persones desocupades a tot l’Estat espanyol, un 35,42% de les quals es troben en situació d'atur de molt llarga durada (més de 2 anys). La conclusió és evident: el col·lectiu té moltes dificultats per a la inserció laboral. Durant els últims 10 anys, els  demandants d'ocupació majors de 45 anys s'han incrementat en major proporció que la totalitat dels demandants d'ocupació.

Les últimes dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social demostren que la despesa en prestacions per desocupació a l'octubre del 2014, s'ha reduït en un 17,8% respecte a l’octubre del 2013. La cobertura del sistema de protecció per desocupació durant l'octubre passat va ser del 57,31%, tres punts percentuals menys que un any abans, cosa que implica, que una mica més de 4 de cada 10 aturats no cobra cap prestació. Cal assenyalar, a més, que la reforma laboral no ha fet més que empitjorar la situació, ja que pràcticament ha eliminat les subvencions per la contractació de majors de 45 anys, i ha reduït de manera important el subsidi per a majors de 52 anys (426 euros més), que ha passat a ser per a persones de més de 55 anys, i que no es pot cobrar, si les rendes en l'àmbit familiar superen els 483,98 euros per membre. El resultat és més atur i menys prestacions; és a dir, més famílies en risc d’exclusió social.

Per tots aquests motius, creiem necessari que els poders públics i els òrgans de govern tinguin com a eix central de la seva acció política destinar tots els esforços i recursos possibles, a millorar la situació de les persones que hagin perdut el seu lloc de treball, a posar en marxa polítiques actives que generin ocupació i, alhora, a enfortir el sistema de proteccions per desocupació, amb l’objectiu d’evitar que aquestes persones caiguin en l'exclusió i en la marginació social.

Sobre la base d'aquestes consideracions, és imprescindible trobar solucions com més aviat millor per evitar una major precarietat i pobresa, i aconseguir una millora de les condicions socials.

AIXÍ DONCS, DEMANEM

1r Que torni el sistema de bonificació a les quotes a la Seguretat Social, i en tot cas que es millori tenint en compte  a les circumstàncies actuals, per estimular la contractació de les persones de més de 45 anys.

2n Que s’afavoreixi la inserció laboral millorant l'orientació laboral, ampliant l'oferta formativa ocupacional especialitzada teorico pràctica, en funció de la demanda de les empreses, per tal d’afavorir la reinserció laboral de les persones majors de 45 anys.

3r Que es recuperi el subsidi d'atur anterior al Reial decretllei 20/2012, de 13 de juliol, i en tot cas es millori d'acord amb les circumstàncies actuals. El subsidi d’atur ha de cobrar-se mentre no es trobi feina, vinculat a un pla d'inserció laboral i de cerca activa d'ocupació.

4t Que es promogui una llei perquè les persones en atur majors de 55 anys, amb 35 anys cotitzats o més, passin a la jubilació.

5è Que s’engegin accions i campanyes informatives per fomentar que els empresaris valorin més positivament l'experiència, el talent, la maduresa, la saviesa, l'alta responsabilitat, la lleialtat, el compromís, etc. Les persones de més de 45 anys  han contribuït al creixement i desenvolupament de l'actual món empresarial.

6è Que es creï una Renda Bàsica de Ciutadania, com a mesura de protecció a la societat en general i davant de la vulnerabilitat de les persones socialment més febles.

7è Que s’engegin mesures que afavoreixin l'autoocupació i el cooperativisme.

8è Que s’estableixi el salari mínim interprofessional en 969 euros, d’acord amb les directrius de la Carta Social Europea, segons la qual el salari mínim ha de ser ser equivalent al 60% del salari mitjà nacional (el 2013 a Espanya,1.615 euros bruts).

9è Que es promoguin eines per ajudar les persones aturades a mantenir un bon estat de benestar mental i social, de manera que puguin superar les pressions d’aquesta situació sobre la seva salut mental, conservin el seu potencial professional i social, i se’n reconegui la contribució a la comunitat.

10è Que s’estableixin instruments d’autonomia col·lectiva, de manera que qüestions lligades a la perspectiva d'edat, s'incorporin als convenis col•lectius.

11è Que els poders públics posin en marxa polítiques i plans d’ocupació, per impedir que tots els membres d'una família es quedin sense feina, per tal d’evitar situacions de pobresa i de risc d'exclusió social.

12è Que les administracions públiques destinin un 5% del seu pressupost a polítiques actives d'ocupació, per tal de crear ocupació per als aturats de llarga durada i, especialment, per als de més de 45 anys.

13è. Que s’engeguin polítiques per la prevenció de la desocupació i per la permanència al mercat de treball.

14è. Que s'habilitin sistemes per afavorir la participació del nostre col·lectiu en consells, taules, fòrums de treball d'administracions públiques i privades, per defensar polítiques i iniciatives que vagin en les direccions esmentades en els punts anteriors.

ASSOCIACIÓ DE PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS

dimecres, 24 de desembre de 2014

L'atur de les persones de més de 45 anys, s'ha multiplicar per 4 des de el 2007


L’atur s’enquista a partir dels 45 anys

L’edat és una llosa que redueix més d’un 50% les oportunitats de feina per a 1,8 milions d’espanyols

Un de cada tres aturats a Espanya té 45 anys o més. El col·lectiu no s’ha salvat de la crema de llocs de treball que ha comportat la crisi. El 2007, els de més de 45 anys eren un de cada quatre aturats, però el que resulta més alarmant no són els percentatges sinó la realitat: avui hi ha prop d’1,8 milions de persones que estan a l’atur en aquesta franja d’edat enfront de les 450.000 de fa sis anys, segons les dades de l’INE. El mur que s’intueix per retornar al mercat laboral amb aquesta edat és robust. Les probabilitats de trobar una feina es redueixen més d’un 50% a partir del moment en què la persona compleix els 45 anys, segons un estudi de la catedràtica de la Universitat del País Basc Sara de la Rica, que compara dos perfils d’aturats amb el mateix bagatge i formació però l’un per sota i l’altre per sobre d’aquesta barrera d’edat.

Quins són els elements que endarrereixen la sortida de l’atur a Espanya? L’estudi n’assenyala tres: tenir més de 45 anys, portar més d’un any a l’atur i rebre un subsidi que desincentivi la cerca activa de feina. En el cas del col·lectiu d’aturats més veterans, compleixen dos dels tres principis de manera molt majoritària, ja que també són el col·lectiu que pateix més intensament l’atur de llarga durada [vegeu gràfic]. Més de la meitat dels desocupats a partir de 45 anys fa més de dos anys que estan en aquesta situació, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre.

La bossa de persones condemnades a l’ostracisme al mercat laboral quan algú mira el seu DNI és “l’autèntica bomba de rellotgeria” per a la cohesió social, segons De la Rica. L’autora, que va participar en un fòrum a Barcelona sobre l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació, convida a prestar més atenció al col·lectiu quan es dissenyen aquest tipus de polítiques: “Circula la idea que entre aquest col·lectiu hi ha moltes dones que han intentat incorporar-se al mercat laboral i no ho han aconseguit, però el cert és que el 57% dels aturats majors de 45 anys a Espanya són homes caps de família”. Aquesta dada afegeix dramatisme a la situació de desocupació perquè equival a llars que s’han quedat sense el sou del principal integrant de la unitat familiar i que subsisteixen a base de prestacions i subsidis, en el millor dels casos.

De la Rica també desmunta a l’estudi un altre fals mite sobre el fet que la proximitat a la jubilació d’aquests treballadors esmorteeixi el cop. Les xifres desmenteixen aquest salvavides perquè prop del 70% estan encara lluny de retirar-se del mercat laboral i tenen entre 45 i 55 anys.

La llosa de l’edat es dóna també en altres països d’Europa, però amb una intensitat molt inferior. De fet, Espanya presenta el pitjor escenari, més greu fins i tot que el dels països rescatats durant la crisi (Grècia, Irlanda i Portugal).

Els països que presenten les taxes d’atur més baixes en aquesta franja d’edat són Noruega i Suïssa. D’altres més pròxims, com França, també donen un horitzó laboral més optimista als majors de 45 anys. La clau, segons De la Rica, són les polítiques que en aquests països han resultat preventives i han evitat el drama amb què conviu ara el mercat laboral espanyol. “S’han de fer reformes perquè continuar actiu al mercat laboral sigui la millor opció que poden tenir aquests aturats”, resumeix l’experta.
Una de les reformes que, a temps, hagués contribuït a reduir els aturats actuals, hauria estat retirar abans els incentius a la jubilació anticipada. La reforma en aquest àmbit, que va restar atractiu a aquesta pràctica, va arribar en plena crisi el 2012, quan gran part del mal ja estava fet. A més, recorda De la Rica, Espanya ja tenia una taxa d’atur molt més alta que la mitjana europea en la franja d’edat de 45 a 65 anys.

Pocs incentius per a les empreses
El marc laboral espanyol, a més, tampoc ha creat les condicions perquè aquestes persones vegin com l’opció més atractiva per a ells mantenir la feina. En aquest cas, facilitar les polítiques de compatibilitzar la feina i la prestació ajudaria a fer més atractiva l’acceptació d’una feina. Aquesta opció existeix ara per a les persones a partir dels 52 anys, però podria rebaixar-se l’edat com han fet altres països, diu De la Rica.
Una altra de les mancances a Espanya són els incentius magres per a les empreses. Les bonificacions a la contractació d’aturats de més de 45 anys duren tres mesos i només es mantenen indefinidament quan es tracta d’aturats en aquesta franja d’edat que pateixen alguna discapacitat. A França, per exemple, hi ha un contracte generacional per a majors de 57 anys que fa atractiva la retenció dels empleats a les plantilles.

L’altre gran eix on actuar és la formació mentre la persona està treballant. Això, segons De la Rica, també esdevé un escut davant el risc de perdre la feina, ja que es manté el treballador al dia i s’evita que quedin desactualitzats. A Suïssa, és molt habitual que la formació dels treballadors s’allargui fins que compleixen els 60 anys. A França o a Holanda, els treballadors han d’obtenir cada cert temps un certificat que validi les seves competències. Aquests itineraris de formació contínua es financen amb fons europeus de formació i desenvolupament. Un altre exemple és Noruega, que té un centre especialitzat en el treball de la gent gran des del qual difon bones pràctiques entre les empreses i assessora els treballadors.

Les llars amb tots els membres aturats es disparen
Catalunya tenia en el segon trimestre d’aquest any 233.700 llars amb tots els seus membres a l’atur, una xifra que suposa un augment del 288,9% en comparació amb el mateix període del 2008, quan 60.100 llars catalanes tenien tots els seus membres desocupats.

Aquesta és una de les xifres de l’informe Mercat de treball, llars i desprotecció social, elaborat pel sindicat CCOO amb dades bàsicament extretes de l’Enquesta de Població Activa (EPA) des del 2008 al 2014 i que conté nombrosos indicadors que permeten calibrar els efectes de la crisi econòmica a Catalunya. Per exemple, les llars sense ingressos han crescut un 50,8% en aquests sis anys, passant de 60.400 el 2008 a 91.100 el 2014, mentre que la població catalana en risc de pobresa va arribar el 2013 a un total d’1.463.100 persones.

Un altre dels camps on s’ha fet notar la crisi és en la discriminació laboral per gènere: segons les últimes dades salarials les dones catalanes van cobrar de mitjana 6.000 euros menys que els homes. “La feina remunerada ja no representa una garantia contra la pobresa”, sosté la secretària de socioeconomia de CCOO de Catalunya, Cristina Faciaben. El 21,6% de les persones amb ocupació a Catalunya durant l’any passat estaven en risc de pobresa laboral.

FONT: DIARI ARA, ELENA FREIXA Barcelona |  22/12/2014

dilluns, 15 de desembre de 2014

2013, CONGRÉS PERSONES ATURADES DE MES DE 45 ANYS

Video Congrés

Cliqueu sobre el poster del congrés per veure el video de presentació.

Promogut per (APMA) de Santa Coloma de Gramenet, es va celebrar a Santa Coloma de Gramenet el primer Congrés de persones aturades de més de 45 anys, el que va ser èxit!

A l'organització van participar 4 associacions organitzadores, (APMA) de Santa Coloma de Gramenet; (ADAG40) d'Olot, Club del Trabajo de Badia del Valles i Colectivo de Parad@s +50 de Terrassa, i la nostra entitat Assat50.

El resultat va ser molt satisfactori, van assistir-hi més de 300 persones i els principals mitjans de comunicació se n'han fet ressò com podreu comprovar clicant els diferents enllaços que hi ha

Pel que fa al contingut, la primera sessió, “Quina és la millor edat per estar a l'atur”, va comptar amb 3 ponents, un de menys de 35 anys ,Alvaro Rodilla, un d'entre 35 i 45 ,Jordi López, i un de més de 45, Carles Grima, que van deixar molt clar que no hi ha cap edat bona per estar a l'atur.

La segona sessió, "Com ens aplicaran les pensions en el futur", la van conduir tres ponents molt qualificats i coneguts, relacionats amb la problemàtica, Josep M Rañé, Eduardo Rojo, van parlar de les pensions i Daniel Raventos, va parlar de la renda bàsica. 

dissabte, 29 de novembre de 2014

El Consejo Economico Social, subraya la necesidad de tomar medidas para el desempleo de larga duración


Recientemente se ha publicado el informe del Consejo económico y Social (CES) sobre la “Situación Sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad”, el CES le dice a las Administraciones Públicas que las políticas de empleo "no cumplen de manera adecuada sus funciones" en lo referente a las personas en esta franja de edad, fruto de lo cual padecen más paro de larga duración. Para ver la nota de prensa entrar en este enlace.

El informe destaca que de los casi dos millones de personas de 45 a 64 años en el paro en España a finales de 2013, 907.000 llevaban dos años o más buscando un nuevo empleo. Advierte de las consecuencias "inasumibles" para el futuro de la sociedad si no se presta atención a un colectivo alejado de la jubilación, empobrecido por la crisis y sobre el que todavía recae la responsabilidad de sus hogares, incluyendo el sustento y cuidado de los hijos. Así como, en no pocas ocasiones, el cuidado de sus mayores.

Según el CES, el perfil de los desempleados mayores es un grupo con menor nivel educativo que las edades menores, y con una baja empleabilidad que las "atrapa en un paro crónico con efectos especialmente nocivos". Entre los mayores, los de 55 a 59 años la situación es "especialmente preocupante" y llama la atención la "proporción alta de salidas anticipadas de este colectivo de la actividad laboral". De hecho, en el análisis de riesgo de pobreza, el colectivo de los parados entre 55 y 59 años es la población en edad laboral con mayor riesgo de pobreza (34,4%), un tipo de pobreza asociado además a hogares cuyos miembros (cónyuges o hijos) también sufren desempleo o subempleo. "Lo que apunta a situaciones sociales de extrema gravedad", conceden.

Entre las propuestas del CES para impulsar la empleabilidad de los mayores de 45 años, está el desarrollo de la estrategia de Envejecimiento activo, "dentro de la difícil situación que atraviesa el mercado de trabajo, y en especial el problema urgente por su dimensión del desempleo juvenil", así como planes de formación para este colectivo. El CES sugiere individualizar la orientación laboral de los parados mayores, incentivar su contratación y apoyar el autoempleo y el emprendimiento. En definitiva "invertir en este grupo", propone:

- Políticas para el empleo.
- Políticas de prevención del desempleo y de permanencia en el mercado de trabajo.
- Medidas y políticas para la activación y la reinserción en el mercado de trabajo, dentro de estas están; 
  • Formación y recualificación.
  • Incentivos a la contratación.
  • Apoyo al autoempleo y al emprendimiento.
  • Instrumentos de la autonomía colectiva, esto se refiere a que en los convenios colectivos incorporan cuestiones ligadas a la perspectiva de edad. 
Son muchas las alertas, que indican que deben tomarse medidas para los cerca de dos millones de parados mayores de 45 años.

Esta semana el 25 de Noviembre, en el suplemento Todo Empleo de La Vanguardia, hay un articulo de Martí Codina sobre “La edad, un freno o un plus”, en que dice que solo el 6,6% de las ofertas de empleo son para este colectivo, a pesar de su experiencia y conocimientos, dice, las personas mayores de 45 años son las que tienen más dificultades para encontrar trabajo. Entre los valores para su contratación están la experiencia que aportan, su red de contactos, y su bagaje profesional. También hay que señalar que es un colectivo que pese a lo que se diga quiere por formarse, según este mismo articulo, seis de cada diez trabajadores optan por formarse para incrementar sus posibilidades de encontrar un nuevo empleo.

Estos temas, y otros de interes del colectivo, se van a tratar en el Congreso sobre el "Empleo y el Desempleo de los Mayores de 45 años", por ello invitados a todos a asistir. 

Inscripciones en:  http://congres2014ocupaciomajors45.blogspot.com.es/p/inscripcions.html

Maria Hilda LOPEZ
Presidenta Assat50

dissabte, 15 de novembre de 2014

El Congrés sobre l’ocupació i l’atur de les persones de més de 45 anys, en marxa


Foto del dia que vam convidar al Congrés al Sr. Joan Aregio, Secretari d'Ocupació i 
Relacions Laborals de la Generalitat, va ser una bona reunió, va haver-hi receptivitat i bona sintonia.

El vinent 18 de desembre, celebrarem a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet, el "Congrés sobre l’ocupació i l’atur de les persones aturades de més de 45 anys". Organitzat per Assat50.

Amb el lema “L’edat no ens atura i l’experiència ens avala”. Té com a objectius principals, la recerca d'alternatives i propostes que ajudin a millorar l’atur de llarga durada, fomentar l'intercanvi d’experiències, analitzar la manera d’ajudar a la inserció laboral del col·lectiu, així com nous horitzons d’economia socials, entre d’altres.

Comptem amb ponents de reconeguda trajectòria i amb importants coneixements del tema, que ben segur faran interessants aportacions. Veure programa aquí

La xifra d'assistents prevista és al voltant de 250 persones. Tenim el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet, i del Servei d'Ocupació de Catalunya, així com d'associacions, entitats i col·lectius.


Estem segur què serà interessant i d'utilitat, por això us donem la benvinguda al nostre congrés, i esperem la vostra assistència i participació.

Podeu fer la inscripció al correu electrònic o a la web:

Correu Electrònic: congresassat2014@gmail.com

Web: http://congres2014ocupaciomajors45.blogspot.com.es/


Maria Hilda LOPEZ
Presidenta Assat50

divendres, 31 d’octubre de 2014

Assat50, a la Setmana Solidaria de la Creu Roja

   

Assat50 va col.laborar a la primera Setmana Solidària, del 13 al 19 d'octubre, organirtzada per l'Espai de Ciutadania, del que forma part Assat. Va coincidir amb la celebració el dia 16 va coindicir amb el Dia Mundial de l'Alimentació i del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, el 17, segon el calendari de l'ONU. 


dilluns, 27 d’octubre de 2014

Se reduce el paro, pero no para los mayores de 45

El jueves pasado salieron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística, la creación de empleo es la mayor desde el tercer trimestre del 2007.

Los contratos temporales, y las jornadas reducidas, han impulsado la ocupación y han facilitado que en el tercer trimestre del 2014 se creen 151.000 puestos de trabajo, es el mejor tercer trimestre del año desde que comenzó la crisis. También se ha reducido el desempleo entre julio y septiembre, en 195.200 personas. Así, la tasa de paro ha descendido hasta el 23,7%.

No obstante el colectivo más perjudicado, junto con el de los jóvenes, sigue siendo el de las personas mayores de 45 años. En el primer caso debido a la inexperiencia laboral, y en el segundo debido a la considerada “avanzada” edad en los procesos de selección.

El paro entre los mayores de 45 años se ha triplicado desde que comenzó la crisis, y para los mayores de 50 se ha multiplicado por cuatro. En el colectivo, hay personas con mucha y poca formación...pero da igual, la edad es la barrera. Uno de cada dos desempleados mayores de 45 años lleva más de un año intentando encontrar un empleo sin éxito. Además están las cargas familiares, y con el retraso en la jubilación muchos años de cotización por delante. Este colectivo tiene experiencia, energía y ganas de trabajar, pero se le discrimina en el mundo laboral.

Haciendo un análisis por sexos, son las mujeres las que encuentran trabajo con más facilidad que los varones. El perfil del desempleado mayor de 45 años es de un varón, con  poca formación, que lleva más de 2 años buscando empleo sin éxito.

Desde luego que nos parece bien que se disminuya el numero de parados, y se genere empleo para los jóvenes (nuestros hijos), pero nosotros también necesitamos trabajar, y más teniendo en cuenta, que el numero de hogares en los que todos los miembros activos están en paro pasa de 1.800.000.

Es necesario poner en marcha políticas activas de empleo para reducir el paro en general y el de larga duración en particular, lo que no parece se vaya a hacer. Para los Presupuestos Generales del Estado de 2015, el gobierno ha reducido el importe dedicado a ocupación, se van a  destinar poco más de 4.000 millones de euros, y cuando llego al gobierno destinó 7.000 millones.

Hacen falta políticas que contemplen una discriminación positiva hacia el colectivo, el acceso a programas de ocupación, e impulsar incentivos fiscales para las empresas que contraten a desempleados de más de 45 años, entre otras.

Las políticas de empleo, no solo deben ser para generar empleo, si no para que el trabajo permite vivir dignamente, y con perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad.

Maria Hilda LOPEZ
Presidenta Assat50


dimarts, 14 d’octubre de 2014

Cursos de Formación para Assat

Curso de carretillas

Este mes empiezan los cursos de Formación en Balmes Innova, son totalmente gratuitos para los asociados de Assat50. Son subvencionados por el Ajuntament de l'Hospitalet. 

Se han organizado pensando en las necesidades del mercado laboral, los materias son: Carretillas Elevadoras, Ingles, Instalación y Mantenimiento de Energia Solar Termica y Fibra Optica.

Estan todos completos, de manera que podemos decir que nuestro colectivo tiene mucho interes en formarse. 
 Curso de Fibra optica, clase practica

Los cursos son teorico practicos, lo que permite un buen aprendizaje de las materias.

 Curso de Fibra optica

Estamos seguros de que esta formación será de mucha utilidad, de manera que nos gustaría que se extiendiese a cursos siguientes.

Curso de instaladores y mantenimiento de Energia Solar Térmica

Junta Assat50

divendres, 10 d’octubre de 2014

Assat50 al programa El Debat de TV1

 

Ahir Manel Sales Vicepresident Assat50 va estar a TV1 al programa El Debat, amb el Sr. Josep Gonzàlez President de Pimec, per veure el programa Cliqueu aqui

divendres, 3 d’octubre de 2014

La OIT reclama més ajudes per las persones aturades de més de 45 anysSegons l'Informe del Servei Públic d'Ocupació del 2013 (dades del 2012), sobre el Mercat de Treball dels Majors de 45 anys, a tot l'estat, el total de persones aturades és de 4.848.723 i d'aquests 1.901.922 són majors de 45 anys, un 15,22% més que l'any anterior, la proporció d’aquest col•lectiu sobre el total d'aturats augmenta gairebé dos punts percentuals en l'últim any, aconseguint el 39,23%. L'informe posa de manifest que del total de beneficiaris de prestacions per desocupació, un 48,15% són majors de 45 anys, això suposa un augment de gairebé tres punts. 

Adecco al seu VI Informe sobre Majors de 45 anys al món laboral a Catalunya, presentat al juny d'aquest any, diu que les persones aturades majors de 45 anys han crescut un 92%, durant els últims 5 anys, arriben a 3 de cada 10. La desocupació de llarga durada s'ha convertit en un mal crònic entre els majors de 45 anys: un 70% porta més d'un any en atur i més de la meitat (51,1%) supera ja els 24 mesos sense trobar ocupació. D’aquests un 42,9% opina que trigarà més d'un any a trobar una ocupació, i el 62% creu que la variable edat el perjudica més que la crisi a l'hora de trobar una ocupació. Assenyala que a escala estatal, el grup de persones aturades majors de 45 anys no ha deixat de créixer des que va començar la crisi. En 2010 van superar, per primera vegada, el milió de persones, quatre anys més tard, són quasi 2 milions. A Catalunya el creixement ha sigut major, al primer trimestre de 2007 es van registrar 61.600 majors de 45 anys en atur. Avui, 7 anys després, la xifra ha crescut en un 322%, fins als 260.000 aturats. El creixement ha estat del 92%, si comparem la xifra amb la de 2009 (135.300). El numero d'aturats majors de 45 anys, és superior al de  tots els grups d'edat, arribant al 31%.

Aquestes dades no se li escapen a l'Organització Internacional del Treball (OIT), pel que a finals del setembre, va reclamar a Espanya que «intensifiqués» les ajudes als aturats de llarga durada majors de 45 anys que haguessin esgotat la prestació per «atenuar el risc de pobresa». La pèrdua de més de quatre milions d'ocupacions en els anys de crisi profunda, va destapar una alarmant taxa d'atur juvenil de més del 50% que va escandalitzar a les institucions europees, però va ocultat el drama dels aturats de més edat (40%) i amb càrregues familiars. La OIT, al seu informe “Creixement amb Ocupació” realitzat amb aportacions dels agents socials, assenyala, que més del 60% de les persones que busquen ocupació porten més d'un any en atur, i el 42% més de dos, pel que creu necessari més ajudes per aquest col·lectiu. La idea que no hi haurà veritable recuperació de l'economia, si la taxa d'atur no baixa significativament i si no es recuperen els nivells de benestar d'abans de la crisi, és coneguda per tots. Així Guy Ryder director general de la O.I.T. diu que el camí de «la recuperació de l'ocupació portarà temps» i els aturats de més edat tindran dificultats per trobar ocupació encara que es consolidi la millora econòmica per la pèrdua de qualificació mentre han estat en atur. Per la qual cosa va dir, que cal posar mesures per a una «protecció social adequada pels més vulnerables».

Tenint en conte tot això, sembla curiós que al Reial decret 751/2014, sobre l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació anys 2014-2016, aprovat recenment pel Gobern, les mesures pels majors de 45 anys siguin escasses. Només un dels principis parla d'afavorir l'ocupació dels col·lectius especialment afectats per la desocupació dels aturats de llarga durada, majors de 55 anys i beneficiaris del plan Prepara. El que ens sembla molt bé, però no seria millor si fos pels majors de 45 anys, així estarien tots inclosos. Perquè no s'han tingut en compte las recomanacions de la OIT?

Maria Hilda LOPEZ
Secretaria Assat50

diumenge, 7 de setembre de 2014

Hemos superado las 20.000 visitas

http://assat50.blogspot.com.es/

MUCHAS GRACIAS!! Por seguir nuestro blog.  

Hemos superado las 20.000 visitas!!!

Assat50 es una asociación joven, poco más de año y medio, pero con un gran potencial, madurez y experiencia. En estos 18 meses hemos llegado a los 200 socios/as, personas desempleadas mayores de 45 años con muchas ganas de trabajar, madurez, responsables, talento, lealtad y por supuesto con mucha experiencia.

Se han conseguido puestos de trabajo en empresas con compromiso entre ellas,  Foment, que es la empresa de neteja de l’Hospitalet, Kairsa, Clece, Eden, ASM, Ikea Badalona, etc., también gracias por acciones formativas a Asociación soplos de aire, Carles Gilabert, Lola Ramos Zafra, Creu Roja de l'Hospitalet, AEBALL, Sergio Ramos y José Manuel Toledano. MUCHAS GRACIAS, habéis dado empleo a personas que lo necesitan, y a través de la formación habeís contribuido a mejorar las competencias profesionales, y sobre todo a generar confianza e ilusión. En Octubre del 2013 junto con otras 4 asociaciones (Badia, Olot, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa) organizamos el primer congreso de personas desempleadas mayores de 45 años, sirvio sobre todo para visibilidad al problema del paro en el colectivo. Ahora todas estas Asociaciones formamos CODEMA45, que es el colectivo de asociaciones de personas desempleadas Mayores de 45 años. 

Realmente nos gustaría que Assat50 se disolviera por encontrar trabajo los asociados, pero dadas las circunstancias sabemos que eso no es posible. Así queremos llegar a las 200.000 y al millón de visitas, tenemos muchos proyectos a través de los grupos de trabajo de la asociación, seguiremos  visitando empresas y buscando empleo, seguiremos asimismo en contacto con entidades públicas y privadas para las actividades que afecten a nuestro colectivo, haciendo propuestas a partidos políticos, y organismos públicos y privados para mejorar las condiciones económicas y sociales de los desempleados mayores de 45 años. 

En octubre se iniciaran actividades formativas para los socios/as, en Noviembre celebraremos el segundo congreso de personas desempleadas mayores de 45 años en Hospitalet. El objetivo principal de este es de fomentar un intercambio de experiencias sobre el paro para el colectivo, así como el mejor modo de aprovechar oportunidades y recursos.

Gracias a todos por vuestro apoyo, lo que nos da energía para llevar a cabo proyectos y actividades.

Junta Directiva
Assat50

divendres, 22 d’agost de 2014

Es redueix l'atur?
Ahir a la Sexta Notícies es va plantejar si els 'minijobs' arriben per quedar-se? Van dir que segons el diari “Expansión” a tot l’estat fins a juny d’aquest any, es van fer 416000 contractes a temps parcial d’entre 20 i 29 hores setmanals, es van destruir 298000 llocs de feina a temps complert, encara que al 2013 es van crear 192000 llocs, si es fa l’equivalència a jornada de 40 hores setmanals, s’han destruit 132000 llocs. Els empresaris diuen que no els hi dona per més, però els experts alerten que aquesta reducció de jornada pot generar una precarietat que es pot estendre en el temps.

Sara Moreno el passat 5 d’Agost a un article al diari Ara va posar sobre la taula la hipòtesi “Treballar menys per treballar tots” que és el títol del llibre que va publicar el 1994 el sociòleg Guy Aznar.

Segon les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre el nombre d’aturats va caure en 310.400 persones, i és la primera vegada que les estadístiques de l’EPA registren creació d’ocupació neta des dels inicis de la crisi econòmica, és a dir del 2008. Una anàlisi acurada de les dades fa emergir les raons del pessimisme que, sens dubte, obliguen a moderar l’optimisme. 

Al mateix article es diu que segons la mateixa EPA del segon trimestre del 2014 s’han perdut quasi 4 milions d’hores de treball, 837.000 persones només van treballar una hora a la setmana, 1.275.000 persones només van treballar 9 hores a la setmana i 2,8 milions de les persones ocupades voldrien (necessitarien) treballar més hores de les que treballen. En definitiva, la interpretació oficial de les dades ha confós, amb més o menys voluntat, la creació d’ocupació amb ocupació més precària. Davant l’evidència empírica que posa de manifest la disminució de les hores de treball amb un augment de les persones ocupades, l’única explicació vàlida és que el treball que hi ha està mès repartit. 

Durant la industrialització, el control del temps de treball remunerat esdevé el centre del conflicte social i un bon reflex de les lluites de poder. Les primeres mobilitzacions obreres van començar a reclamar la jornada diària de vuit hores sota l’eslògan del 8x3 (vuit hores per treballar, vuit hores per descansar i vuit hores per a la cultura i instrucció). L’objectiu principal d’aquesta reivindicació era la millora de les condicions de treball i vida, amb el teló de fons que assenyalava la relació existent entre el temps de treball i l’ocupació.  A finals del segle XX, la reducció de la jornada laboral emergeix com una alternativa per combatre l’atur massiu a través de la redistribució del treball assalariat i, indirectament, de la renda. Durant els anys 70 i 80 del segle XX, es recupera la històrica reivindicació obrera del 8x3 en alguns cercles acadèmics, intel•lectuals i polítics. Actualment en el terreny de la intervenció, destaquen algunes actuacions emblemàtiques en l’àmbit europeu com la reducció del temps de treball a França a través de la llei de les 35 hores; el model finlandès del 6 + 6, o la "flexisecurity" del cas danés. Està clar que la reducció del temps de treball s’ha d’acompanyar de la seva reorganització a fi de minimitzar els efectes econòmics i socials.

Sara Moreno continua dient al diari Ara que la situació actual del mercat de treball espanyol i català no s’identifica amb cap d’aquestes estratègies. La política d’ocupació del govern no respon als objectius de millora de la qualitat de vida i de les tres reivindicacions històriques sobre jornada laboral, només té entre les seves màximes preocupacions obtenir bons resultats estadístics fixant l’atenció en determinats indicadors. Per això no té problemes a considerar que una persona està ocupada (i, per tant, no aturada) pel simple fet d’haver treballat una hora a la setmana, per exemple, rentant plats per a una empresa de càtering. Però els mateixos indicadors que conviden a l’optimisme evidencien una realitat que només es pot mirar amb pessimisme. Pel govern, l’ocupació és bona a qualsevol preu.

La conseqüència de tot això és la precarietat laboral (salaris baixos, inestabilitat, temporalitat i jornada parcial obligada). És imprescindible reivindicar els drets laborals adquirits i no oblidar que la fita de “treballar menys per treballar tots” donava per descomptat el treball digne, tal com reclama l’Organització Internacional del Treball.

Compartim el que desenvolupa Sara Moreno, no es pot dir que baixa l’atur a canvi de jornades reduïdes, precarietat i pèrdua de drets. Està clar que és millor treballar 4 hores o menys que res, però s’han de conservar els drets laborals que tant han costat d'aconseguir, i per suposat és necessari organitzar la distribució de feina, perquè es minimitzin els efectes econòmics i socials.

Maria Hilda LOPEZ
Secretaria Assat50